National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:马骏。
Sort by:
 
 
Shi shan xue he : Lüshun yao sai zheng duo zhan / Ma Jun zhu
石山血河 : 旅顺要塞争夺战 / 马骏著
by Ma, Jun
马骏
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1995
北京: 中国社会科学出版社, 1995
 
 
Ma Jun bie jie er zhan feng yun ren / Ma Jun zhu
马骏别解二战风云人物 / 马骏著
by Ma, Jun
马骏。
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2006
北京 : 光明日报出版社, 2006
 
 
by Ma, Junqi
马骏骐
Guiyang Shi : Guizhou jiao yu chu ban she, 2010
贵阳市 : 贵州教育出版社, 2010
 
 
Ma Jun : wan Qing jun shi jie mi / Ma Jun zhu
马骏 : 晚清军事揭秘 / 马骏著
by Ma, Jun, 1953-
马骏, 1953-
Beijing Shi : Zhong yang guang bo dian shi da xue chu ban she, 2008
北京市 : 中央廣播电视大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo gong gong yu suan gai ge : li xing hua yu min zhu hua = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / Ma Jun zhu
中国公共预算改革 : 理性化与民主化 = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / 马骏著
by Ma, Jun, 1969-
马骏, 1969-
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2005
北京 : 中央编译出版社, 2005
 
 
Qingdao er shi ba jing / Ma Jun zhu bian
青岛二十八景 / 马骏主编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2007
北京市 : 海洋出版社, 2007
 
 
Xiong guan man dao : Mao Zedong lao zhao pian zhen ji / bian zhu Dong ; bian ji Ma Jun [and three others] ; mei bian Guo Tian ; she ying Aidejia Sinuo [and twelve others] =...
雄关漫道 : 毛泽东老照片珍集 / 编著东 ; 编辑马骏 [and three other] ; 美编郭添 ; 摄影埃德加・斯诺[and twelve others] = Impregnable pass and arduous road : precious old photos of Mao Zedong / compiler, Dong ; editor, Ma Jun [and three others] ; art editor, Guo Tian ; photographer, Edgar Snow [and twelve others]
by Dong
[Xianggang] : Ming hui (Zhongguo) you xian gong si, 2014
[香港] : 明汇(中国)有限公司, 2014
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Ji you hui yi lu / Ma Junchang xuan bian
集邮回忆录 / 马骏昌选编
Beijing : Beijing Yan shan chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1987
北京: 北京燕山出版社: 北京市新华书店发行, 1987
 
 
Xin jiu zhi bian : cong chuan tong Zhongguo dao dang dai guo ji zheng zhi / Xiong Wenchi, Ma Jun zhu bian
新旧之变 : 从传统中国到当代国际政治 / 熊文驰, 马骏主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2014
上海 : 上海人民出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo li dai fa ming zhe / zhu bian Song Lugang, Gao Song, Ma Jun
中国历代发明者 / 主编宋禄刚, 高松, 马骏
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she, 1996
北京 : 中国人事出版社, 1996
 
 
Minguo shi qi Zhongguo hai jun lun ji / Weng Jun, Ma Junjie bian
民国时期中国海军论集 / 翁军, 马骏杰编
Ji'nan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2014
济南市 : 山东画报出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wang luo jie dai hang ye lan pi shu 2014 = China's online lending industry in 2014 / Wang Jiazhuo, Xu Hongwei zhu bian ; Ma Jun, Zhang Yexia fu zhu bian
中国网络借贷行业蓝皮书 2014 = China's online lending industry in 2014 / 王家卓, 徐红伟主编 ; 马骏, 张叶霞副主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2015
北京 : 清华大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jian ming Ri Han ci dian / bian zhe, Lu Wnxiang [and five others] ; xiu ding zhe, M Jn, L Emin, Cen Jnsen, Yo Lping, Hn Xuying
简明日汉词典 / 编者, 刘文祥 [and five others] ; 修订者: 马骏, 李二敏, 陈俊森, 姚莉萍, 韩秀英
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.