National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 119 Results for author:"魯迅, 1881-1936"
Sort by:
 
 
Kuaiji Jun gu shu za ji / Lu Xun bian
會稽郡故書雜集 / 魯迅編
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Fen / Lu Xun
墳 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Han wen xue shi gang yao / Lu Xun [Zhou Shuren] zhu
漢文學史綱要 / 魯迅 [周樹人]著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin wen yi chu ban she, 1967
香港 : 新文藝出版社, 1967
 
 
Nan qiang bei diao ji / Lu Xun zhu
南腔北調集 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Shanghai : Lu Xun quan ji chu ban she, 1941
上海 : 魯迅全集出版社, 1941
 
 
Hua gai ji / Lu Xun zhu
華蓋集 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Ji wai ji shi yi
集外集拾遺
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
San xian ji / [Lu Xun zhu]
三閒集/ 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xiang Gang: Xin yi chu ban she, 1967
香港: 新藝出版社, 1967
 
 
Ye cao / [Lu Xun zhu]
野草 / [魯迅著]
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Lu Xun za gan xuan ji
魯迅雜感選集
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
[Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980 (1981 printing)]
[上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980 (1981 printing)]
 
 
Re feng / Lu Xun
热风 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1980
北京 : 人民文学出版社, 1980
 
 
Na han / Lu Xun
吶喊 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : San lian shu dian, 1958
香港 : 三联书店, 1958
 
 
Re feng / Lu Xun zhu
热风 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
A Q zheng zhuan / Lu Xun
阿Q正传 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Beijing : San lian shu dian, 1950
北京 : 三聯書店, 1950
 
 
Lu Xun wen yi chuang zuo xuan / Lu Xun zhu
魯迅文藝創作選 / 魯迅著
Uniform title: Works. Selections. 1948
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
[China] : Jilin shu dian, 1948
[China] : 吉林書店, 1948
 
 
Lu Xun za wen xuan / [Zhou Shuren zhu
魯迅雜文選 / [周樹人著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang] : Xin yi chu ban she, [1968]
香港] : 新藝出版社, [1968]
 
 
Kuaiji jun gu shi za ji / Lu Xun bian
會稽郡故事雜集 / 魯迅编
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yue chu ban she, 1962
香港 : 新月出版社, 1962
 
 
Wei zi you shu / Lu Xun [Zhou Shuren]
伪自由书/ 魯迅 [周樹人]
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 人民文學出版社: 新華書店北京發行所發行, 1980
 
 
Qie jie ting za wen / Lu Xun zhu ; Lu Xun xian sheng ji nian wei yuan hui bian
且介亭雜文 / 魯迅著 ; 魯迅先生紀念委員會編
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1953
北京 : 人民文學出版社, 1953
 
 
Lu Xun shu jian : zhi Riben you ren Zengtian She / Zhou Shuren zhuan
魯迅書簡 : 致日本友人增田涉 / 周樹人撰
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xianggang chao yang chu ban she, 1973
香港 : 香港朝陽出版社, 1973
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.