National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 118 Results for author:"鲁迅, 1881-1936"
Sort by:
 
 
Wen gao / Lu Xun shou gao quan ji bian ji wei yuan hui bian
文稿 / 鲁迅手稿全集编辑委員会编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1986-
北京 : 文物出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1986-
 
 
Kong Yiji = Kong Yi Ji / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Fang Zengxian
孔乙己 = Kong Yi Ji / 原著鲁迅 ; 绘画方增先
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shangha ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
She xi = She xi ; Zai jiu lou shang = Zai jiu lou shang / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Zhao Zongzao
社戏 = She xi ; 在酒楼上 = Zai jiu lou shang / 原著鲁迅 ; 绘画赵宗藻
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
"A Q Zheng Zhuan" Ri yi ben zhu shi shou gao / [bian ji zhe Wen wu chu ban she]
"阿 Q 正傳" 日译本注释手稿 / [編輯者文物出版社]
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen wu chu ban she, 1975
北京 : 文物出版社, 1975
 
 
Lu Xun shou gao quan ji. Shu xin / Lu Xun shou gao quan ji bian ji wei yuan hui bian
鲁迅手稿全集. 书信 / 鲁迅手稿全集编辑委員会编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian, 1978-1980
北京 : 文物出版社 : 发行新华书店, 1978-1980
 
 
Lu Xun xuan ji / [bian xuan zhe Yu Gan ... et al. ; Zeng Yanxiu zhu bian ; Dai Wenbao fu zhu bian]
鲁迅选集 / [编选者于干 ... et al. ; 曾彦修主编 ; 戴文葆副主编]
Uniform title: Works. Selections. 1983
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983-
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983-
 
 
Lu Xun zao qi wu pian lun wen zhu yi / Wang Shijing
鲁迅早期五篇论文注译 / 王士菁
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1978
天津 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1978
 
 
Lu Xun za wen xuan / Fu dan da xue Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi xuan bian
鲁迅杂文选 / 复旦大学上海师范大学中文系选编
Uniform title: Essays. Selections
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1973
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1973
 
 
Lu Xun xue shu wen hua sui bi / Qian Liqun, Ye Tong bian
鲁迅学术文化随笔 / 钱理群, 叶彤编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Lu Xun shuo chou lou de Zhongguo ren / Lu Xun zhu ; Zhang Yan bian
鲁迅說醜陋的中國人 / 鲁迅著 ; 章岩编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Taibei Shi : Da ren wen chuang shi ye you xian gong si, 2013
台北市 : 達人文創事業有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Fen / Lu Xun
坟 / 鲁迅
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京: 人民文学出版社, 1973
 
 
Feng bo = Feng bo / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Han Xin
风波 = Feng bo / 原著鲁迅 ; 绘画韩辛
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Lu Xun shi gao / [Shanghai Lu Xun ji nian guan bian ji]
鲁迅詩稿 / [上海鲁迅纪念馆编辑]
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen wu chu ban she, 1976
北京 : 文物出版社, 1976
 
 
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [Lu Xun shi xuan / W.J.F. Zhannaer yi]
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [鲁迅诗选 / W.J.F. 詹納爾譯]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by Guoji Shudian, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xiao shuo shi lüe / Lu Xun ; [ben shu zhu shi zhe Shanghai shi di wu yin ran chang gong ren li lun zu, Fu dan da xue Zhong wen xi]
中国小说史略 / 鲁迅 ; [本书注释者上海市第五印染厂工人理论组, 复旦大学中文系]
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Na han / Lu Xun
呐喊 / 鲁迅
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京市 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Pang huang / Lu Xun
彷徨 / 鲁迅
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京市 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Lu Xun zi zhuan
鲁迅自传
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
[Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 1997
[南京]: 江苏文艺出版社, 1997
 
 
Lu Xun pi pan Kong Meng zhi dao de yan lun zhai lu / [Zhou Shuren zhu] ; Zhong yang tang xiao bian xie zu bian
鲁迅批判孔孟之道的言论摘录 / [周樹人著] ; 中央党校编写组编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min chu ban she, 1974
北京 : 人民出版社, 1974
 
 
Lu Xun pi Kong fan ru wen ji
鲁迅批孔反儒文輯
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
BeiJing : Ren Min Wen Xue Chu Ban She, 1974
北京 : 人民文學出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.