National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"黃宗羲, 1610-1695"
Sort by:
 
 
Ci xing shi mo / Huang Zongxi ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
賜姓始末 / 黃宗羲 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
 
Huang Zongxi quan ji / Shen Shanhong zhu bian ; Wu Guang zhi xing zhu bian
黃宗羲全集 / 沈善洪主編 ; 吳光執行主編
Uniform title: Works. 2005
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2005
杭州: 浙江古籍出版社, 2005
 
 
Nanlei wen an : fu wai ji, wu hui ji, zhuan zhang ji, shi li, Xue ji chu gao / [Huang Zongxi zhu]
南雷文案 : 附外集, 吾悔集, 撰枚集, 詩曆, 學箕初稿 / [黃宗羲著]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Li dai jia zi kao / Huang Zongxi zhu. [Yi nian biao / Wang Yuezhen xue. San guo ji nian biao / Zhou Jiayou zhuan]
歷代甲子考 / 黃宗羲著. [疑年表 /汪曰楨學. 三國紀年表 /周嘉猷撰]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Huang Zongxi quan ji
黃宗羲全集
Uniform title: Works. 1985
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-
杭州: 浙江古籍出版社: 浙江省新華書店發行, 1985-
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi shu
明儒學案 / 黃宗羲述
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi zhu ; Shen Zhiying dian jiao
明儒學案 / 黃宗羲著 ; 沈芝盈點校
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Nanlei ji : 21 juan, fu xue ji chu gao 2 juan / Huang Zongxi zhuan
南雷集 : 二十一卷, 附學箕初稿二卷 / 黃宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Ming yi dai fang lu / Huang Zongxi zhu
明夷待訪錄 / 黃宗羲著
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Song Yuan xue an : [100 juan] / Huang Zongxi yuan zhu ; Huang Baijia zuan ji ; Quan Zuwang bu xiu
宋元學案: [100卷] / 黃宗羲原著 ; 黄百家纂輯 ; 全祖望補修
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Wen rui lou, bing chen [1916]
上海 : 文瑞樓, 丙辰 [1916]
 
 
Song Yuan xue an / Huang Zongxi yuan zhu ; Quan Zuwang bu xiu ; Chen Jinsheng, Liang Yunhua dian jiao
宋元學案 / 黃宗羲原著 ; 全祖望補修 ; 陳金生, 梁運華點校
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Huang Lizhou ji / [Huang Zongxi zhu ; Xu Xiaotian zheng li ; Hu Yiyun jiao yue]
黃梨洲集 / [黃宗羲著 ; 許嘯天整理 ; 胡翼雲校閱]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 羣學社, 民國17 [1928]
 
 
Ming yi dai fang lu / Huang Zongxi zhu
明夷待訪錄 / 黃宗羲著
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Ming wen hai : [480 juan] / Huang Zongxi bian
明文海 : [480卷] / 黃宗羲編
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[台北] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Lu shan ji you / Cha Shenxing zhuan
盧山紀遊 / 查慎行撰
by Cha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Jia shen chuan xin lu / [Qian Xin]
甲申傳信錄 / [錢Xin]
by Qian, Xin
錢[Xin]
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海書店, 1982
 
 
Min zu wen hua zai jue xing, Ming ru xue an / [bian zhuan zhe Fang Wu]
民族文化再覺醒,明儒學案 / [編撰者方武]
by Fang, Wu
方武
Taibei Shi : Shi bao chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 時報出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Min zu wen hua da xing jue, Song Yuan xue an / [bian zhuan zhe Yang Zuhan]
民族文化大醒覺,宋元學案 / [編撰者楊祖漢]
by Yang, Zuhan
楊祖漢
Taibei Shi : Shi bao chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 時報出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Jin shi san li / Ban Angxiao , Wang Xing, Huang Zongxi zhuan ; Wang Sisun ping
金石三例 / 潘昂霄, 王行, 黃宗羲撰 ; 王芑孫評
by Pan, Angxiao, 14th century
潘昂霄, 14th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.