National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:黃富三
Sort by:
 
 
Taiwan shui tian hua yun dong xian qu : Shi Shibang jia zu shi / Huang Fusan zhu ; Guo shi guan Taiwan wen xian guan bian yin
臺灣水田化運動先驅 : 施世榜家族史 / 黃富三著 ; 國史館臺灣文獻館編印
by Huang, Fusan
黃富三
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, 2006
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 2006
 
 
Lin Xiantang zhuan / {Huang Fusan zhu} ; Guo shi guan Taiwan wen xian guan bian
林獻堂傳 / 黃富三著 ; 國史館臺灣文獻館編
by Huang, Fusan
黃富三
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 93 [2004]
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 民國93 [2004]
 
 
Er er ba shi jian de zhen ya yu jiu xu : er er ba shi jian dang an zhuan ti xuan ji / Huang Fusan zhuan wen ; Dang an guan li ju bian
二二八事件的鎮壓與救卹 : 二二八事件檔案專題選輯 / 黃富三撰文 ; 檔案管理局編
by Huang, Fusan
黃富三
Taibei Shi : Dang an guan li ju, 2008
臺北市 : 檔案管理局, 2008
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hai, he yu Taiwan ju luo bian qian : bi jiao guan dian / zong bian ji Huang Fusan
海、河與臺灣聚落變遷 : 比較觀點 / 總編輯黃富三
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan tai wan shi yan jiu suo, Minguo 98 [2009]
台北市 : 中央研究院臺灣史研究所, 民國 98 [2009]
 
 
Taiwan shi dang an, wen shu mu lu. yi, Anli da she wen shu (shang) / Huang Fusan zhu bian
台灣史檔案.文書目錄. 一, 岸裡大社文書(上) / 黃富三主編
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue , 1997
臺北市 : 國立臺灣大學, 1997
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Taiwan shi dang an, wen shu mu lu. er, Anli da she wen shu (xia) / Huang Fusan zhu bian
台灣史檔案.文書目錄. 二, 岸裡大社文書(下) / 黃富三主編
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue , 1997
臺北市 : 國立臺灣大學, 1997
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Taiwan shi dang an, wen shu mu lu. wu, Yue zhe dang (xia) / Huang Fusan, Xu Xueji zhu bian
台灣史檔案.文書目錄. 五, 月摺檔(下) / 黃富三, 許雪姬主編
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue , 1997
臺北市 : 國立臺灣大學, 1997
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Taiwan shi dang an, wen shu mu lu. si, Yue zhe dang (shang) / Huang Fusan, Xu Xueji zhu bian
台灣史檔案.文書目錄. 四, 月摺檔(上) / 黃富三, 許雪姬主編
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue , 1997
臺北市 : 國立臺灣大學, 1997
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun xiang guan shou zhi dan = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : relevant accounts of the Tung Army / Huang...
霧峰林家文書集 : 棟軍相關收支單 = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : Relevant Accounts of the Tung Army / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國 103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : wu ken, wu nao, wu lin / He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji ; Huang Fusan deng jie du
霧峰林家文書集 : 務墾, 務腦, 務林 / 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯 ; 黃富三等解讀
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du ; He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji
霧峰林家文書集 : 棟軍等相關信函 / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.