National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"黃炎培, 1878-1965"
Sort by:
 
 
Yi sui zhi Guangzhou Shi [microform] / Huang Yanpei bian
一歲之廣州市 [microform] / 黃炎培編
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黃炎培, 1878-1965
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 11 [1922]
上海 : 商務印書館, 民國11 [1922]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Yan'an gui lai / Huang Yanpei zhu
延安歸來 / 黃炎培著
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黃炎培, 1878-1965
[Dalian] : Da zhong shu dian, Minguo 35 [1946]
[大連]: 大衆書店, 民國35 [1946]
 
 
Huang Yanpei ri ji zhai lu / [Huang Yanpei] ; Zhongguo ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua minguo shi yan jiu suo bian
黃炎培日记摘录 / [黃炎培] ; 中国科学院近代史研究所中华民国史研究室编
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黃炎培,, 1878-1965
Beijing : Zhonghua shu ju, 1979
[北京] : 中华书局, 1979
 
 
Yan'an gui lai / Huang Yanpei zhu. Yan'an yi yue / Zhao Chaogou zhu. Yan'an fang wen ji / Chen Xuezhao zhu. Zhan dou zhong de Shan bei / Shu Yin zhu
延安歸來 / 黃炎培著. 延安一月 / 趙超構著. 延安訪問記 / 陳學昭著. 戰鬥中的陝北 / 舒湮著
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黃炎培, 1878-1965
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Huang Yanpei ri ji / Huang Yanpei zhu ; Zhonghua zhi ye jiao yu she chu pin ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zheng li
黃炎培日记 / 黃炎培著 ; 中华职业教育社出品 ; 中国社会科学院近代史研究所整理
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黃炎培, 1878-1965
Beijing : Zhonghua shu ju, 2008
北京 : 华文出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Chuansha xian zhi : 24 juan, juan shou 1 juan / Huang Yanpei zuan ; Fang Hongkai xiu
川沙縣志 : 24卷, 卷首 1卷 / 黃炎培纂 ; 方鴻鎧修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Jin dai shu yuan xue xiao zhi du bian qian kao / Xie Guozhen zhu. Wan mu cao tang yi jiu / Xu [i.e. Lu] Xiangfu zhu. Qing ji ge sheng xing xue shi / Yanpei ji
近代書院學校制度變遷考 / 謝國楨著. 萬木草堂憶舊/ 虛 [i.e. 盧] 湘父著. 清季各省興學史/ 炎培輯
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979?]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1979?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.