National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"黄炎培, 1878-1965"
Sort by:
 
 
Ba shi nian lai / Huang Yanpei
八十年來 / 黄炎培
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Beijing : Wen shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 文史资料出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Huang Yanpei jiao yu wen xuan / Zhonghua zhi ye jiao yu she bian
黄炎培教育文选/ 中华职业教育社编
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo si shi nian hai guan shang wu tong ji tu biao / Huang Yanpei, Pang Song
中國四十年海關商務統計圖表 / 黄炎培, 龎松
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Xianggang : Long men shu dian, 1966
香港 : 龍門書店, 1966
 
 
Kong jiang ji, Huang Yanpei zhu
空江集, 黄炎培著
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
[Xianggang, n.p. 1972?]
[香港, n.p. 1972?]
 
 
Zhongguo shang zhan shi bai shi : 1876-1915 / Pang Song bian [zuan]
中國商戰失敗史 : 1876-1915 / 龐淞編[纂]
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Taibei Xian Yonghe zheng : Wen hai chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北縣永和镇 : 文海出版社 , 民國71 [1982]
 
 
Yan'an gui lai [microform] / Huang Yanpei zhu
延安歸来 [microform] / 黄炎培著
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
[China] : Da zhong shu dian, 19--?
[China] : 大衆書店, 19--?
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Huang Yanpei shi ji
黄炎培诗集
Uniform title: Poems
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Huang Yanpei ri ji / Huang Yanpei zhu ; Zhonghua zhi ye jiao yu she chu pin ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zheng li
黄炎培日记 / 黄炎培著 ; 中华职业教育社出品 ; 中国社会科学院近代史研究所整理
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Beijing : Zhonghua shu ju, 2012
北京 : 华文出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.