National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 144 Results for author:"Anuman Rajadhon Phrayā, 1888-1969"
Sort by:
 
 
Praphēnī nư̄ang nai kānkœ̄t : læ, Praphēnī nư̄ang nai kāntāi / khō̜ng Sathīankōsēt
ประเพณีเนื่องในการเกิด : และ, ประเพณีเนื่องในการตาย / ของ เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 2505 [1962]
พระนคร : สำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๕
BookBook [text, volume]
 
 
Watthanatham læ praphēnī tāng tāng khō̧ng Thai / Sathīankōsēt
วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆของไทย / เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Phra Nakhō̧n : Samnakphim Kāonā, 2506 [1963]
พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๖
 
 
Khamkǣo / khō̜ng Sathīanrakōsēt læ Nākhaprathīp
คำแก้ว / ของ เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Bangkok] : Phanǣk Wichā Phāsā Thai, Khana ʻAksō̜nrasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2516 [1973]
[Bangkok] : แผนกวิชาภาษาไทย, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang nai Traiphūm Phra Rūang / dōi Sathīankōsēt
เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง / โดย เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
อนุมานราชธน, พระยา, 1888-1969
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Khlang Witthayā, 2502 [1959]
พระนคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๒
BookBook [text, volume]
 
 
Thetsakan songkran / khong Sathiankoset (Phraya `Anumanratchathon)
เทศกาลสงกรานต์ / ของ เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)
by Anuman Rajadhon, Phraya, 1888-1969
[Krung Thep ... ] : `Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2515 [1972]
 
 
Prapheni tang tang khong thai / khong Sathiankoset (Phraya Anumanratchathon)
ประเพณีต่างๆ ของไทย / ของ เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)
by Anuman Rajadhon, Phraya, 1888-1969
[Krung Thep ... ] : Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2515 [1972]
 
 
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Mǣkhamphāng, 2531 [1988]
 
 
by Anuman Rajadhon, Phraya, 1888-1969
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Munnithi Sathianrakoset Nakhaprathip, 2532 [1989]
 
 
Tamnān sunlakākō̜n / Phrayā ʻAnumānrātchathon rīaprīang
ตำนานศุลกากร / พระยาอนุมานราชธน เรียบเรียง
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Phra Nakhō̜n : Khun Wisittharārak, 2506 [1963] , Phra Nakhōn : Krom Sinlapākō̧n, 2506 [1963]
พระนคร : ขุนวิสิฐทรารักษ์, ๒๕๐๖ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
by Anuman Rajadhon, Phraya, 1888-1969
Bangkok, Thailand : Office of the National Committee on Culture, 2523 [1980]
 
 
Praphēnī nư̄ang nai kāntǣngngān læ praphēnī nư̄ang nai kānplūk rư̄an / khō̜ng Sathīankōsēt
ประเพณีเนื่องในการแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน / ของ เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Bangkok] : Samnakphim Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 2507 [1964]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang nai Traiphūm / khō̜ng Sathīankōsēt
เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง / ของเสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Krung Thēp : Nāi Phirām Mahākāyī, 2510 [1967] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Kanyāyon 2510 [September 1967]
กรุงเทพฯ : นายพีราม มหากายี, ๒๕๑๐ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, กันยายน ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
Rư̄ang khō̜ng chāt Thai / khō̜ng Sātsatrāčhān Phrayā ʻAnumānrātchathon
เรื่องของชาติไทย / ของ พระยาอนุมานราชธน
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thēp : Nāi Chalīeo Phūmičhit], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเฉลียว ภูมิจิตร], ๒๕๑๓
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.