National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 85 Results for author:"Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-"
Sort by:
 
 
Chao yue de zhi hui : "ru Pusa xing" zhi hui pin kai shi = Transcendent wisdom / Dalai Lama Zang wen kou shu ; Ailun Hualeshi Ying yi ; Chen Qinfu Zhong yi
超越的智慧 : 《入菩薩行》智慧品開示 = Transcendent wisdom / 達賴喇嘛藏文口述 ; 艾倫・華勒士英譯 ; 陳琴富中譯
Uniform title: Transcendent wisdom. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Xian Xindian Shi : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 92 [2003]
台北縣新店市 : 立緖文化事業有限公司, 民國92 [2003]
 
 
Xin de zi you : Dalai Lama vs. Aikeman tan qing xu yu ci bei / zuo zhe: Dalai Lama, Baoluo Aikeman ; fan yi: Jiang Limei = Emotional awareness : overcoming the obstacles to...
心的自由 : 達賴喇嘛 vs. 艾克曼談情緖與慈悲 / 作者: 達賴喇嘛, 保羅 · 艾克曼 ; 翻譯: 江麗美 = Emotional awareness : overcoming the obstacles to psychological balance and compassion / Dalai Lama, Paul Ekman
Uniform title: Emotional awareness. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Shi : Xin ling gong fang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 心靈工坊文化事業股份有限公司, 2011
 
 
Xing fu de xiu lian / zuo zhe Dalai Lama ; bian zhe Leinuka Saijia ; yi zhe Xiang Huiling
幸福的修煉 / 作者達賴喇嘛 ; 編者蕾奴卡・塞加 ; 譯者項慧齡
Uniform title: Transformed mind. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Shi : Xiang shu lin wen hua, c2002
台北市 : 橡樹林文化, 2002
 
 
Mai xiang jie tuo zhi lu / [Dalailama zhu ; Xia Chunmei, Wang Huiwen yi ; cong shu zhu bian: John F. Avedon ; beng shu zhu bian: Donald S. Lopez] = The way to freedom / by His...
邁向解脫之路 / [達賴喇嘛著 ; 夏春梅, 王惠文譯 ; 叢書主編: John F. Avedon ; 本書主編: Donald S. Lopez] = The way to freedom / by His Holiness, the Dalai Lama of Tibet
Uniform title: Way to freedom. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國86 [1997]
 
 
Dalai sheng si shu / Dalai Lama zhu ; Jieforui Huopujinsi ying wen bian yi ; Ding Naizhu yi = Advice on dying and living a better life / Dalai Lama ; Jeffrey Hopkins
達賴生死書 / 達賴喇嘛著 ; 傑佛瑞・霍普金斯英文編譯 ; 丁乃竺譯 = Advice on dying and living a better life / Dalai Lama ; Jeffrey Hopkins
Uniform title: Advice on dying and living a better life. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Shi : Tian xia za zhi gu fen you xian gong si, 2003
台北市 : 天下雜誌股份有限公司, 2003
 
 
Uniform title: A human approach to world peace. Thai
by Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
[Bangkok] : Sun Thai Thibet, 2534 [1991]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.