National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 65 Results for author:"Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013"
Sort by:
 
 
Laksana phutthasātsanā / khō̜ng Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)
ลักษณะพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Krung Thēp] : Mahāmakutrātchawitthayālai, 2528 [1985]
[กรุงเทพฯ] : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2528 [1985]
 
 
Nǣo patibat nai satipatthān / Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)
แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Wat Bō̜wō̜n, 2518 [1975]
กรุงเทพฯ : วัดบวร, 2518 [1975]
 
 
Phraphutthasātsanā kap sangkhom Thai / Somdet Phra Yānnasangwō̜n
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516 [1973]
 
 
Thotsabāramī thotsaphit rātchatham
ทศบารมี ทศพิธราชธรรม
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Wat Bō̜wō̜nniwēt Wihān, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2532 [1989]
 
 
45 phansā khō̜ng Phraphutthačhao / Phra Sāsanasōphon (Suwatthanō) rīaprīang
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า / พระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒโน) เรียบเรียง
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2510
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2510
 
 
45 phansā khō̜ng Phraphutthačhao / Phra Sāsanasōphon Wat Bō̜wō̜nniwēt Wihān rīaprīang
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า / พระสาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร เรียบเรียง
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Phranakhō̜n] : Mahāmakut Ratchawitthayālai, 2511 [1968]
[พระนคร] : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑ [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Phra phubanlu santi : Somdet Phrayānasangwǭn Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok
พระผู้บรรลุสันติ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
Kō̜Thō̜Mō̜. : Traipidok Sūn Nangsư̄ Phraphutthasātsanā læ Hō̜ng Samut, Makarākhom 2557 [January 2014]
กทม. : ไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด, มกราคม ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhotmāihēt phrarātchaphithī sathāpanā Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok na Phraʻubōsot Wat Phra Sī Rattana...
จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532
[Bangkok] : Kamčhō̜n Chaowarat, 2536 [1993]
[Bangkok] : กำจร เชาวน์รัตน์, 2536 [1993]
 
 
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat...
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
Krung Thēp : Bangʻō̜n ʻOwāttrakūn, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : บังอร โอวาทตระกูล, ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a ʻĒk Praphatphao Panyāchīwa Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Thō̜.Čhō̜.Wō̜.,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Panyāchīwa, 2561 [2018] , Krung Thēp : Mūnnithi Mahāmakutrātchawitthayālai, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวปัณยาชีวะ, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻĒkʻakkhrarātchathūt Rō̜.Tō̜. Dō̜Rō̜. Santhat Kīattithat Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜....
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เอกอัครราชทูต ร.ต. ดร. สันทัด เกียรติทัตต์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Dō̜Rō̜. Santhat Kīattithat, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว เกียรติทัตต์, 2554
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n thīralưk Rō̜i Thō Chān Chaowisit
อนุสรณ์ที่ระลึกร้อยโท ชาญ เชาว์วิศิษฐ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Chaowisit, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเชาว์วิศิษฐ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prawit Ručhirawong Čhō̜.Mō̜. Wansao thī 30 Singhākhom 2557, na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประวิทย์ รุจิรวงศ์ จ.ม. วันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Ručhirawong, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวรุจิรวงศ์ ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Phanthawī Phakdīdindǣn Tō̜.Chō̜., Tō̜.Mō̜. na mēn Wat Phaitan, Krung Thēp Mahā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางพันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Phanthawī Phakdīdindǣn, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางพันธุ์ทวี ภักดีดินแดน, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Mō̜m Rātchawō̜ng Čhirāthō̜n ʻIntharapālit, na chāpanasathān Samnakngān...
อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ หม่อมราชวงศ์ จิราธร อินทรปาลิต ณ ฌาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
Krung Thēp : Khrō̜pkhūa ʻIntharapālit, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวอินทรปาลิต, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Kīat Phenkitti Thō̜.Chō̜., Thō̜.Mō̜. na mēn Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp Mahā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ.พันเอก เกียรติ เพ็ญกิตติ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phenkitti, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเพ็ญกิตติ, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng ʻUbon Čhǣmčharœ̄n na mēn Wat Makutkasattriyārām Krung Thēp...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางอุบล แจ่มเจริญ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร, วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Čhǣmčharœ̄n, 2539 [1996]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวแจ่มเจริญ, ๒๕๓๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prasān Mālīnon na mēn WatThēpsirinthrāwāt Rātchawō̜rawihān, Wančhan thī 24...
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสาร มาลีนนท์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mālīnon, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมาลีนนท์, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ samutphāp : phraprawat, phrasātsanakit, phrakīattikhun, kānsāng rōngrīan, rōngphayābān, sātsanasathān thī song ʻuppatham læ yū nai...
หนังสือสมุดภาพ : พระประวัติ, พระศาสนกิจ, พระเกียรติคุณ, การสร้างโรงเรียน, โรงพยาบาล, ศาสนสถาน ที่ทรงอุปถัมภ์และอยู่ในพระสังหราชูปถัมภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / [รวบรวมและเรียบเรียง, จุมพฏ สายหยุด, นิทรา อดิศรสุวรรณ ; ถ่ายภาพ, อัศวิน เสงี่ยมสุนทร, กิตติวัฒน์ สิทธิ ; บรรณาธิการ, ชูเกียรติ สัจจาเฟื่องกิจการ]
by Čhumphot Sāiyut
จุมพฏ สายหยุด
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2553 [2010]
กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.