National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 65 Results for author:"Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013"
Sort by:
 
 
ʻAnusō̜n chāpanakit sop Phāsit Bunyapraphatsara, 11 Makarākhom 2552
อนุสรณ์ฌาปนกิจศพ ภาษิต บุณยะประภัศร, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒
Krung Thēp : Phanthiphā Bunyapraphatsara, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : พรรณทิพา บุณยะประภัศร, ๒๕๕๒
BookBook [text, volume]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Pramōt Ratthawinit Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายปราโมช รัฐวินิจ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Ratthawinit læ Yotthamrong, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวรัฐวินิจ และยศธำรง, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a Trī Wanchai Thatsanakun (Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜.) na mēn lūang nā phlapphlā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรีวันชัย ทัศนกุล (ป.ช., ป.ม.) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thatsanakun. 2559 [2016] , Krung Thēp : Mūnnithi Mahāmakutrātchawitthayālai . 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวทัศนกุล, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon.Tō̜.Thō̜. Čhamrat Čhantharakhačhō̜n, 20 Makarākhom 2559
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.จำรัส จันทรขจร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Čhantharakhačhō̜n, 2559 [2016] , Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mūnnithi Mahā Makutrātchawitthayālai, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวจันทรขจร, ๒๕๕๙ , กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Praphin Phonthanasak Bō̜.Phō̜., Rō̜.Ngō̜.Chō̜, na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณประพิน ผลธนะศักดิ์ บ.ภ., ร.ง.ช. ณ เมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phonthanasak, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวผลธนะศักดิ์, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit Khunmǣ Sūčhūang Tantiwongkōsī na Wat Makutkasattriyārāmrātchawō̜rawihān,wanthī 21 Mēsāyon Phō̜.Sō̜. 2561
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ซูจวง ตันติวงศ์โกสีย์ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร วันที่ ๒๑ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Tantiwongkōsī, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวตันติวงศ์โกสีย์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ngsāttrāčhān Rō̜iʻēk Ying Supānī Saophāyon Pō̜.Chō̜.,Pō̜.Mō̜. na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง สุปาณี เศาภายน ป.ช., ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Saophāyon, 2560 [2017] , Krung Thēp : Khana Sitsayānusit, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเศาภายน, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : คณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Winit Chīaosakun Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜., na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรี วินิจ เชี่ยวสกุล ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Chīaosakun, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเชี่ยวสกุล, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wiwat Winitchaikun
วิวัฒน์ วินิจฉัยกุล
Krung Thēp : Khrō̜pkhūaWinitchaikun, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววินิจฉัยกุล, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mčhao Ying Sawannā Phānuphan, 15 Kanyāyon Phō̜.Sō̜. 2559
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงสวรรณา ภาณุพันธุ์, ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Wichairat, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววิชัยรัตน์, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ thīralưk Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻongčhao Sīrat Phrawō̜rachāyā nai Somdet Phrabō̜rommaʻōrotsāthirāt-- Sayām...
หนังสือที่ระลึกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุภา ลีสวรรค์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Līsawan, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวลีสวรรค์, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Dō̜kdin Kanyāmān, Sinlapin hǣng Chāt, sākhā sinlapa kānsadǣng (phāpphayon) na...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kanyāmān, 2561 [2018] , Krung Thēp : Mūnnithi Mahāmakutrātchawitthayālai, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวกัญญามาลย์, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Thawīwatthayā Kasēmsī Čhō̜.Chō̜. na mēn Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ทวีวัฒยา เกษมศรี จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kasēmsī, 2560 [2017] , Krung Thēp : Mahāmakutrātchawitthaȳalai, 2560 [2017] , Krung Thēp : Thammasaphā læ Sathāban Banlư̄tham, 2544 [2011] , Krung Thēp : Sathāban Panyā Prathīp, Rōngrīan Panyā Prathīp læ Rōngrīan Thō̜sī, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเกษมศรี, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรม, ๒๕๔๔ , กรุงเทพฯ : สถาบันปัญญาประทีป, โรงเรียนปัญญาประทีปและ โรงเรียนทอสี, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Kramon Patthamaphong na mēn Wat Thāt Thōng, Khēt Watthanā, Krung Thēp Mahā Nakhon, Wansao thī 12...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ กระมล ปัทมพงศ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Patthamaphong, 2557 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kanok Phongphiphat pen karanī phisēt na mēn Wat Makutkasattriyārām, Khēt Phra Nakhō̜n, Krung Thēp...
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายกนก พงศ์พิพัฒน์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิมล พงศ์พิพัฒน์, กวิวัณณ์ วีรกุล, มัลลี กรรณสูต
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phongphiphat, 2557 [2014] , Krung Thēp : Sāla Phimphakān, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพงศ์พิพัฒน์, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : สาละพิมพการ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Witsawīyā
วิศวียา
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa ʻAttāhakun, 2525 [1982]
[Bangkok] : ครอบครัว อัตตาหกุล, ๒๕๒๕
BookBook [text, volume]
 
 
Phatrō̜ng ngān phrarātchaphithī nai ratchakān Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt / khana bannāthikān læ phūrīaprīang,...
พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง, ไพโรจน์ รัตนพล, เพลินพิศ กำราญ, เบญจมาส แพทอง, บุญเตือน ศรีวรพจน์
[Bangkok] : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhommanākhom hǣng Chāt, 2556 [2013]
[Bangkok] : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a ʻĒk Dilok Phattharakōson Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜. ʻadīt sēnāthikān thahān...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล ม.ว.ม., ป.ช. อดีตเสนาธิการทหารเรือ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phattharakōson, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวภัทรโกศล, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Thanphūying Phūnsap Nopphawong Na ʻAyutthayā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜.,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ / กองบรรณาธิการ, สุรางค์ โคว้ตระกูล [and five others]
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sāttrāčhān Thanphūying Phūnsap Nopphawong Na ʻAyutthayā læ Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] , Krung Thēp : Sathāban Phatthanā Khunnaphāp Wichākān (Phō̜Wō̜.), 2556 [2013] , Krung Thēp : Samākhom Kharusāt Samphan, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), ๒๕๕๖ , กรุงเทพฯ : สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phraniphon bāng bot, thamma bāng rư̄ang
พระนิพนธ์บางบท ธรรมบางเรื่อง
Krung Thēp : Sunan Piyaʻui, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : สุนันท์ ปิยะอุย, ๒๕๒๘
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.