National Library of Australia

Showing 61 - 65 of 65 Results for author:"Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013"
Sort by:
 
 
Phrarātchaphithī phrarātchaphithī phrarāchathān phlœ̄ng phrasop Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok na...
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ / คณะบรรณาธิการ, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ธงทอง จันทรางศุ, สุเชาวน์ พลอยชุม
Krung Thēp : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2558 [2015] , Krung Thēp : Mūnnithi Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čharūnrat Wētchāchīwa, 11 Mithunāyon Phō̜.Sō̜. 2483 - 14 Kanyāyon Phō̜.Sō̜. 2561
จรูญรัตน์ เวชชาชีวะ, ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Čharūnrat Wētchāchīwa, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวจรูญรัตน์ เวชชาชีวะ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phongsiri Prasœ̄tmanūkit pen karanī phisēt na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻāthit thī 1...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายพงษ์ศิริ ประเสริฐมนูกิจ เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Prasœ̄tmanūkit, 2561 [2018] , Krung Thēp : Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวประเสริฐมนูกิจ, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Temsiri Bunyasing, na mēn Wat Makutkasattriyarām, Khēt Phra Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī...
ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bunyasing, 2560 [2017] , Krung Thēp : Samnakphim Thai Watthanā Phānit, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบุณยสิงห์, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Nongyao Chōtiphānit, wanʻāthit thī 3 Mithunāyon 2561 na mēn lūang nā phlapphlā...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนงเยาว์ โชติพานิช วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khunying Nongyao Chōtiphānit, 2561 [2018] , Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2561 [2018] , Krung Thēp : Hō̜ngphāp Suthāsinī, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณหญิงนงเยาว์ โชติพานิช, ๒๕๖๑ , นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : ห้องภาพสุทธาสินี, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.