National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 65 Results for author:"Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013"
Sort by:
 
 
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
Bangkok : Wat Bovoranives Vihara, 2014 , ©2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wačhanatham / Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok
วจนธรรม / สมเด็จพระญาณสังววร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Phūčhatphim Khana Yāttham, ʻUbāsikā, Khun Ranchūan ʻIntharakamhǣng, Makarākhom 2557 [January 2014]
กรุงเทพฯ : ผู้จัดพิมพ์ คณะญาติธรรม, อุบาสิกา, คุณรัญจวน อินทรกำแหง, มกราคม ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chīwit nī nō̜i nak / rīaprīang čhāk phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok ; Prasœ̄t Lœ̄tatsawalak,...
ชีวิตนี้น้อยนัก / เรียบเรียงจาก พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังววร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ; ประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์, เรียบเรียง
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Kō̜Thō̜Mō̜. : Traipidok Sūn Nangsư̄ Phraphutthasātsanā læ Hō̜ngsamut, Makarākhom 2557 [2014]
กทม. : ไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด, มกราคม ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sưksā Phraphutthasātsanā čhāk Phrasūt : thamma banyāi sō̜n phra mai, Phutthasakkarāt 2531-2532 / [phrathammathētsanā khō̜ng Somdet Phra...
ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร : ธรรมบรรยายสอนพระใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๒ / [พระธรรมเทศนา ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009]
[Bangkok] : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๕๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhittanakhō̜n, nakhō̜n lūang khō̜ng lōk ; læ, Nǣo patibat nai Phōthipakkhiyatham 37
จิตตนคร, นครหลวงของโลก ; และ, แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2525 [1982]
[Bangkok] : สำนักราชเลขาธิการ, 2525 [1982]
 
 
Chīwit hǣng tham nam sū panyā / Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phra Sangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok
ชีวิตแห่งธรรมนำสู่ปัญญา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2556 [2013] , Krung Thēp : Ngāndī čhatčhamnāi, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๖ , กรุงเทพฯ : งานดี จัดจำหน่าย, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khwāmkhaočhai rư̄ang phraphutthasātsanā / bot niphon khō̜ng Somdet Phrayānnasangwǭn (Čharœ̄n Suwatthanō) Wat Bawō̜nniwētwihān
ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา / บทนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Wimon Tēchaphaibūn læ Bō̜risat nai khrư̄a, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : วิมล เตชะไพบูลย์และบริษัทในเครือ, ๒๕๓๑
BookBook [text, volume]
 
 
Sammāthitthi : tām phrathērāthibāi khō̜ng thān Sārīput Thēra
สัมมสทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2528 i.e. 1985]
[Bangkok : สำนักราชเลขาธิการ, 2528 i.e. 1985]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Suwatthanatham / phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok
สุวัฑฒนธรรม / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Khrư̄a Čharœ̄n Phōkkhaphan, 2540 [1997]
[Bangkok] : เครือเจริญโภคภัณฑ์, ๒๕๔๐
BookBook [text, volume]
 
 
Fưk čhai / Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok
ฝึกใจ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : ʻAmarin thamma, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๖
BookBook [text, volume]
 
 
Thammakathā nai kānpatibat tham čhit phāwanā phutthō phratham thētsanā nai wan mahāpawāranā Phutthasakkarāt 2518 Na Wat Bō̜nniwētwihān / khō̜ng...
ธรรมกถาในการปฏิบัติทำจิตภาวนาพุทโธ พระธรรมเทศนาในวันมหาปวารณา พุทธศักราช ๒๕๑๘ ณ วัดบวรนิเวศ วิหาร / ของ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑ̣ฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Mūnnithi Songsœ̄m Kānpatibat Samāthi thāng Phutthasātsanā, 2518 [1975]
กรุงเทพ : มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิทางพุทธศาสนา, 2518 [1975]
 
 
Phraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit = A constitution for living / Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜....
พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
Krung Thēp : Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส., ๒๕๕๐
BookBook [text, volume]
 
 
Nǣo patibat thāng čhit / Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō), banyāi
แนวทางปฏิบัติทางจิต / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), บรรยาย
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Khana Sit, Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : คณะศิษย์วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Phraphutthačhao song sangsō̜n ʻarai / Phra Sāsanasōphon (Suwatthanō)
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร / พระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thep : Krom Kānsātsanā, 2519 [1976]
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๑๙
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAphaiyathān : kānhai thī yingyai thīsut khō̜ng manut / Somdet Phrayānasangwō̜n-- Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok [and eleven others]
อภัยทาน : การให้ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ / สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [and eleven others]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Thammasaphā, Sathāban Banlư̄tham, [2010?]
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, สถาบันบันลือธรรม, [2010?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
45 Phansā khō̜ng phraphutthačhao / [niphon khō̜ng Somdet Phra Yānasangwō̜n (Čharœ̄n Suwatthanō)]
45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / [นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Samnak Rātchalēkhāthikān, Kanyāyon 2552 [September 2009]
กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, กันยายน ๒๕๕๒
BookBook [text, volume]
 
 
Phramongkhonlawisētsakathā : læ, Phrathammathētsanā nai kānphrarātchakuson
พระมงคลวิเสสกถา : และ, พระธรรมเทศนาในการพระราชกุศล
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2536 [1993]
[Bangkok] : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๖
 
 
Phrathammathētsanā thūapai læ phrawō̜rathammakhati
พระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรมคติ
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Somdet Phramahā Ratchamangkhalāčhān, Wat Pāk Nam, 2541 [1998]
กรุงเทพมหานคร : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, วัดปากน้ำ, ๒๕๔๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phraphutthasātsanā kap sangkhom Thai / Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๕๕
BookBook [text, volume]
 
 
Lak Phraphutthasātsanā / Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)
หลักพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Khana ʻAnukammakān Songsœ̄m Sātsanā nai Khana Kammakān ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnak Lēkhāthikān Nāyok Ratthamontrī, 2526 [1983]
[Bangkok] : คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๖ [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.