National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 21 Results for author:"Cai, Shangsi, 1905-"
Sort by:
 
 
Zhongguo si xiang yan jiu fa / Cai Shangsi zhu . Zhongguo chuan tong si xiang zhi jian tao / Xin Zhonghua za zhi she bian
中國思想硏究法/ 蔡尚思著 . 中國傳統思想之檢討 / 新中華雜誌社編
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1991
上海 : 上海書店, 1991
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zong pi pan / Cai Shangsi zhu
中國傳統思想總批判 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Tang di chu ban she , 1950
上海 : 棠樣出版社, 1950
 
 
Zhongguo li jiao si xiang shi / Cai Shangsi zhu
中國禮教思想史 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1991
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1991
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zong pi pan / Cai Shangsi
中国传统思想总批判/ 蔡尚思
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
长沙: 湖南人民出版社: 湖南省新華書店发行, 1981
 
 
Cai Yuanpei xue shu si xiang zhuan ji : Cai Yuanpei yu jin dai Zhongguo xue shu si xiang jie / Cai Shangsi zhu
蔡元培學術思想傳記 : 蔡元培與近代中國學術思想界 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
[Shanghai] : Tang li chu ban she, Minguo 39 [1950]
[上海] : 棠棣出版社, 民國39[1950]
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zong pi pan bu bian / Cai Shangsi zhu
中國傳統思想總批判補編 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Tang di chu ban she, 1952
上海 : 棠棣出版社, 1952
 
 
Zhou yi si xiang yao lun / Cai Shangsi
周易思想要论 / 蔡尚思
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she, 1991
[长沙市]: 湖南敎育出版社, 1991
 
 
Cai Shangsi quan ji
蔡尚思全集
Uniform title: Works. 2005
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2005
上海 : 上海古籍出版社, 2005
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zong pi pan / Cai Shangsi zhu
中國傳統思想總批判 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Tang di chu ban she , 1952
上海 : 棠棣出版社, 1952
 
 
Zhongguo san da si xiang zhi bi guan / Cai Shangsi zhu
中國三大思想之比觀 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : qi zhi shu ju, Minguo 22 [1933]
上海 : 啓智書局, 民國 22 [1933]
 
 
Kongzi si xiang ti xi / Cai Shangsi
孔子思想体系/ 蔡尚思
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海人民出版社: 新华書店上海发行所发行, 1982
 
 
Cai Shangsi zi zhuan
蔡尚思自传
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Chengdu : Ba Shu shu she : Si-cgʻuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
成都 : 巴蜀書社 : 四川省新华书店经销, 1993
 
 
Zhongguo wen hua shi yao lun : ren wu, tu shu / Cai Shangsi zhu
中国文化史要论 : 人物, 图书 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1979
长沙 : 湖南人民出版社, 1979
 
 
Cai Yuanpei / Cai Shangsi zhu
蔡元培 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo wen hua de you liang chuan tong / Cai Shangsi
中国文化的优良传统 / 蔡尚思
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店发行, 1984
 
 
Zhongguo xian dai si xiang shi zi liao jian bian / Cai Shangsi zhu bian
中国现代思想史资料简编 / 蔡尚思主编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng Xin hua shu dian fa xing, 1982-
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1982-
 
 
Tan Sitong quan ji / [Cai Shangsi, Fang Xing bian]
譚嗣同全集 / [蔡尚思,方行编]
Uniform title: Works. 1981
by Tan, Sitong, 1865-1898
譚嗣同, 1865-1898
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
 
 
Zhongguo fo xue lun wen ji / Ren Jiyu, Ji Xianlin, Cai Shangsi deng zhu
中国佛学论文集 / 任继愈, 季羡林, 蔡尚思等著
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書痁发行, 1984
 
 
 
 
Lun Qing mo min chu Zhongguo she hui / Cai Shangsi deng zhu
论清末民初中国社会 / 蔡尚思等著
[Shanghai] : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
[上海] : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.