National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 38 Results for author:"Cai, Yuanpei, 1868-1940"
Sort by:
 
 
Cai Yuanpei xuan ji
蔡元培選集
Uniform title: Works. Selections. 1967
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei Shi : Wen xing shu dian, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 文星書店, 民國56 [1967]
 
 
Cai Yuanpei xian sheng yi wen lei chao / [Sun Dezhong bian]
蔡元培先生遺文類鈔 / [孫德中編]
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei Shi : Fu xing shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北市 : 復興書局, 民國50 [1961]
 
 
Cai Yuanpei xian sheng shou ji / Qi Gong, Mou Xiaodong bian
蔡元培先生手迹 / 启功 , 牟小东編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Da xue de yi yi. Cai Yuanpei juan / Ye Juan kao shi
大学的意义. 蔡元培卷 / 叶隽考释
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Ji'nan : Shandong wen yi chu ban she, 2006
济南 : 山東文藝出版社, 2006
 
 
Cai Yuanpei jiao yu wen xuan / Gao Pingshu bian
蔡元培敎育文选 / 高平叔编
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Cai Yuanpei jing dian wen cun / Hong Zhigang zhu bian
蔡元培经典文存 / 洪治纲主编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai Shi : Shanghai da xue chu ban she, 2008
上海市 : 上海大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo lun li xue shi = Zhongguo lunlixue shi / Cai Yuanpei zhu
中国伦理学史 = Zhongguo lunlixue shi / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2007
北京市 : 团结出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Wen hua rong he yu dao de jiao hua : Cai Yuanpei wen xuan / Zhang Rulun bian xuan
文化融合与道德教化 : 蔡元培文选 / 张汝伦编选
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 1994
上海 : 上海远东出版社, 1994
 
 
Cai Yuanpei xian sheng yi wen lei chao, Sun Dezhong bian
蔡元培先生遺文類鈔, 孫德中編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei, Fu xing shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北, 復興書局, 民國50 [1961]
 
 
Cai Yuanpei quan ji / Gao Pingshu bian
蔡元培全集 / 高平叔编
Uniform title: Works. 1984
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984-<1989 >
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1984-<1989 >
 
 
Zhongguo lun li xue shi / Cai Yuanpei zhu
中國倫理學史 / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海: 上海書店, 1990
 
 
Cai Yuanpei yu cui / Lei Yi bian
蔡元培语萃 / 雷颐编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Hua xia chu ban she, 1993
北京 : 华夏出版社, 1993
 
 
Cai Yuanpei jiao yu lun zhu xuan / Gao Pingshu bian
蔡元培敎育论著选 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 人民敎育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Cai Yuanpei yu yan ji wen xue lun zhu / Gao Pingshu bian
蔡元培语言及文学论著 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo lun li xue shi / Cai Yuanpei zhu
中國倫理學史 / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Cai Yuanpei jiao yu lun ji / Gao Pingshu
蔡元培敎育论集 / 高平叔
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Zhangsha : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
長沙 : 湖南敎育出版社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Cai Yuanpei xuan ji
蔡元培選集
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she, [1977]
香港 : 香港文學研究社, [1977]
 
 
Cai Jiemin (Yuanpei) xian sheng yan xing lu / Xin chao she bian
蔡孑民(元培)先生言行錄 / 新潮社編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Cai Yuanpei [electronic resource] : Zhongguo lun li xue shi / Cai Yuanpei zhu
蔡元培 [electronic resource] : 中国伦理学史 / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2010
北京 : 中国画报出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Cai Yuanpei min zu xue lun zhu / Zhongguo min zu xue hui bian
蔡元培民族學論著 / 中國民族學會編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 臺灣中華書局, 民國51 [1962]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.