National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Cao, Zhi, 192-232"
Sort by:
 
 
Cao Zijian ji : shi juan / [Cao Zhi zhuan]
曹子建集 : 十卷 / [曹植撰]
by Cao, Zhi, 192-232
曹植, 192-232
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Cao Zijian ji : 10 juan / Cao Zhi zhuan
曹子建集 : 十卷 / 曹植撰
by Cao, Zhi, 192-232
曹植, 192-232
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929?]
[上海 : 商務印書館, 1929?]
 
 
Cao Zijian ji : [10 juan / Cao Zhi zhuan
曹子建集 : [10卷 / 曹植撰
by Cao, Zhi, 192-232
曹植, 192-232
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Cao ji quan ping : [10 juan] / Ding Yan bian
曹集詮評 : [10卷] / 丁晏編
by Cao, Zhi, 192-232
曹植, 192-232
Taibei Shi : Tai wan shang wu yin shu guan , 1978
臺北市 : 臺灣商務商務印書館, 民國67 [1978]
 
 
Cao Zijian ji : 10 juan / Cao Zhi zhuan
曹子建集 : 十卷 / 曹植撰
by Cao, Zhi, 192-232
曹植, 192-232
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929?]
[上海 : 商務印書館, 1929?]
 
 
Cao Zhi ji jiao zhu / Zhao Youwen jiao zhu
曹植集校注 / 赵幼文校注
by Zhao, Youwen
赵幼文
Taibei Shi : Ming wen shu ju, Minguo 74 [1985]
台北市 : 明文書局, 民國74 [1985]
 
 
Cao Zhi shi jie yi / Nie Wenyu
曹植诗解译 / 聂文郁
by Nie, Wenyu
聂文郁
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西宁市 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1985
 
 
Cao ji quan ping / Ding Yan bian
曹集詮評 / 丁晏編
by Ding, Yan, 1794-1875
丁晏, 1794-1875
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931
上海 : 商務印書館, 1931
 
 
Ming Zhu Zhishan shu Cao Zhi shi
明祝枝山書曹植詩
by Zhu, Yunming, 1460-1526
祝允明, 1460-1526
Beijing : Rong bao zhai : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 荣宝斋 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Luoshen fu shi san hang jiu ta si zhong
洛神賦十三行舊搨四種
Uniform title: Shi san hang
十三行
by Wang, Xianzhi, 344-386
王獻之, 344-386
[Tsinan] : Qilu shu she, 1981
[Tsinan] : 齐魯书社, 1981
 
 
Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi shi xuan / [Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi zhuan] ; Yu Guanying bianxuan
曹 操, 曹 丕, 曹 植 诗选 / [曹操, 曹丕, 曹植 撰] ; 余冠英 编选
by Cao, Cao, 155-220
曹操
Xianggang : Daguang chubanshe, 1973
香港 : 大光出版社, 1973
 
 
Ming Zhu Yunming cao shu Luo shen fu juan / Shenyang gu gong bo wu guan cang
明祝允明草書洛神賦卷/ 沈阳故宮博物馆藏
by Zhu, Yunming, 1460-1526
祝允明, 1460-1526
Beijing : Wen wu zhu ban she, 1984
北京: 文物出版社, 1984
 
 
Cao Wei fu zi shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Zhao Futan xuan zhu
曹魏父子詩選/ 劉逸生主編 ; 趙福壇選注
Xianggang : San lian shu dian, 1982
香港 : 三聯書店, 1982
 
 
Yuan Zhao Mengfu shu Luo shen fu / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
元趙孟頫書洛神賦 / 《历代碑帖法书选》编辑组
Uniform title: Luo shen fu
洛神賦
by Zhao, Mengfu, 1254-1322
趙孟頫, 1254-1322
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1984
北京 : 文物出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1984
 
 
San Cao shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
三曹诗選 / 余冠英选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Cao Cao Cao Pi Cao Zhi shi xuan / bian ji bu bian xuan
曹操曹丕曹植詩選 / 編輯部編選
Banqiao : Guang cheng chu ban she, Minguo 66 [1977]
板橋 : 廣城出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Yang Ziyun ji : [6 juan] / (Han) Yang Xiong zhuan ; (Ming) Zheng Pu bian
揚子雲集 : [6卷] / (漢) 揚雄撰 ; (明) 鄭樸編
by Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D
揚雄, 53 B.C.-18 A.D
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.