National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Provided by Wikipedia

Cao Cao (155–220) was a Chinese warlord of the late Eastern Han dynasty who laid the foundation for the state of Cao Wei in the Three Kingdoms period.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Cao, Cao, 155-220"
Sort by:
 
 
Cao Cao ji zhu / Xia Chuancai zhu
曹操集注 / 夏传才注
by Cao, Cao, 155-220
曹操, 155-220
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1986
 
 
Cao Cao shi wen xuan du / Beijing nei ran ji zong chang Gong ren li lun zu ; Wen Zhong zhu yi
曹操詩文選讀/ 北京内燃机总厂工人理论组 ; 闻众注译
by Cao, Cao, 155-220
曹操, 155-220
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974
北京: 人民文学出版社. 1974
 
 
Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi shi xuan / [Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi zhuan] ; Yu Guanying bianxuan
曹 操, 曹 丕, 曹 植 诗选 / [曹操, 曹丕, 曹植 撰] ; 余冠英 编选
by Cao, Cao, 155-220
曹操
Xianggang : Daguang chubanshe, 1973
香港 : 大光出版社, 1973
 
 
Cao Cao ji / Zhonghua shu ju bian ji
曹操集 / 中華書局編輯
by Cao, Cao, 155-220
曹操, 155-220
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Wei Wudi Wei Wendi shi zhu / Cao Cao, Cao Pi zhu ; Huang Jie zhu
魏武帝魏文帝詩註 / 曹橾, 曹丕著 ; 黄節注
by Cao, Cao, 155-220
曹操, 155-220
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1961
香港 : 商務印書館香港分館, 1961
 
 
by Dieny, Jean-Pierre
Paris : College de France, Institut des hautes etudes chinoises, 2000
 
 
Sunzi shi jia ji zhu : 13 juan / Sunzi zhuan ; Wei Wudi [i.e. Cao Cao] deng zhu
孫子十家集注 : 十三卷 / 孫子撰 ; 魏武帝[i.e. 曹操]等注
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Song ben shi yi jia zhu Sunzi / [Sun Wu zhuan ; Cao Cao deng zhu]
宋本十一家註孫子 / [孫武撰 ; 曹操等註]
Uniform title: Sunzi bing fa
孫子兵法
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1978
 
 
Sunzi shi jia zhu / Wei Wudi jie ; Sun Xingyan deng zhu
孫子十家注 / 魏武帝解 ; 孫星衍等注
Uniform title: Sunzi bing fa
孫子兵法
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北市 : 廣文書局, 民國67 [1978]
 
 
Song ben shi yi jia zhu Sunzi [3 juan] Cao Cao deng zhu, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
宋本十一家註孫子 [3卷] 曹操等註, 中華書局上海編輯所編輯
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Beijing, Zhonghua shu ju, 1961
北京, 中華書局, 1961
 
 
Sunzi shi jia zhu : 15 juan / Sun Wu zhuan ; Cao Cao deng zhu ; Sun Xingyan, Wu Renji jiao
孫子十家註 : 15卷 / 孫武撰 ; 曹操等註 ; 孫星衍, 吳人驥校
 
 
Cao Wei fu zi shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Zhao Futan xuan zhu
曹魏父子詩選/ 劉逸生主編 ; 趙福壇選注
Xianggang : San lian shu dian, 1982
香港 : 三聯書店, 1982
 
 
Cao Cao ji yi zhu / Anhui Bo Xian "Cao Cao ji" yi zhu xiao zu
曹操集译注 / 安徽亳县《曹操集》译注小组
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
San Cao shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
三曹诗選 / 余冠英选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Cao Cao Cao Pi Cao Zhi shi xuan / bian ji bu bian xuan
曹操曹丕曹植詩選 / 編輯部編選
Banqiao : Guang cheng chu ban she, Minguo 66 [1977]
板橋 : 廣城出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi yi jia zhu Sunzi : fu jin yi / Sun Wu zhuan ; Cao Cao deng zhu ; Guo Huaruo yi
十一家注孫子 : 附今译 / 孙武撰 ; 曹操等注 ; 郭化若译
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.