National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Cao, Pi, 187-226"
Sort by:
 
 
Dian lun / Wei Wendi zhuan ; Sun Fengyi ji. Si liu tan zhu / Xie Ji lu. Rong zhai si liu cong tan / Hong Mai zhu. Si liu hua / Wang Zhi zhuan
典論 / 魏文帝撰 ; 孫馮翼輯. 四六談麈 / 謝伋錄. 容齋四六叢談 / 洪邁著. 四六話 / 王銍撰
by Cao, Pi, 187-226
曹丕, 187-226
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Dian lun : 1 juan / Cao Pi zhuan ; [Zheng Guoxun ji]. Zhong lun : 2 juan / Xu Gan zhuan ; [Zheng Guoxun ji]
典論 : 一卷 / 曹丕撰 ; [鄭國勲輯]. 中論 : 二卷 / 徐幹撰 ; [鄭國勲輯]
by Cao, Pi, 187-226
曹丕, 187-226
[China] : Chaoyang Zheng shi Longxi jing she, Minguo 6 [1917]
[China] : 潮陽鄭氏龍谿精舍, 民國6 [1917]
 
 
Wei Wudi Wei Wendi shi zhu / Cao Cao, Cao Pi zhu ; Huang Jie zhu
魏武帝魏文帝詩註 / 曹橾, 曹丕著 ; 黄節注
by Cao, Cao, 155-220
曹操, 155-220
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1961
香港 : 商務印書館香港分館, 1961
 
 
Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi shi xuan / [Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi zhuan] ; Yu Guanying bianxuan
曹 操, 曹 丕, 曹 植 诗选 / [曹操, 曹丕, 曹植 撰] ; 余冠英 编选
by Cao, Cao, 155-220
曹操
Xianggang : Daguang chubanshe, 1973
香港 : 大光出版社, 1973
 
 
San Cao shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
三曹诗選 / 余冠英选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
 
 
Cao Wei fu zi shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Zhao Futan xuan zhu
曹魏父子詩選/ 劉逸生主編 ; 趙福壇選注
Xianggang : San lian shu dian, 1982
香港 : 三聯書店, 1982
 
 
Cao Cao Cao Pi Cao Zhi shi xuan / bian ji bu bian xuan
曹操曹丕曹植詩選 / 編輯部編選
Banqiao : Guang cheng chu ban she, Minguo 66 [1977]
板橋 : 廣城出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.