National Library of Australia

Provided by Wikipedia

Yuen Ren Chao (; 3 November 1892 – 25 February 1982), also known as Zhao Yuanren, was a Chinese-American linguist, educator, scholar, poet, and composer, who contributed to the modern study of Chinese phonology and grammar. Chao was born and raised in China, then attended university in the United States, where he earned degrees from Cornell University and Harvard University. A naturally-gifted polyglot and linguist, his Mandarin Primer was one of the most widely used Mandarin Chinese textbooks in the 20th century. He invented the Gwoyeu Romatzyh romanization scheme, which, unlike pinyin and other romanization systems, can transcribe Mandarin Chinese pronunciation without needing diacritics to indicate tones.

Showing 1 - 20 of 31 Results for author:"Chao, Yuen Ren, 1892-"
Sort by:
 
 
Zhongguo hua de wen fa / Zhao Yuanren zhu ; Ding Bangxin yi
中國話的文法 / 趙元任著;丁邦新譯
Uniform title: Grammar of spoken Chinese. Chinese
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 1980
香港 : 中文大學出版社, 1980
 
 
Zhao Yuanren yin yue zuo pin quan ji = Complete musical works of Yuen Ren Chao / Zhao Rulan bian
赵元任音乐作品全集= Complete musical works of Yuen Ren Chao / 赵如兰编
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
上海: 上海音乐出版社: 新華書店经销, 1987
 
 
Guangxi Yao ge ji yin / Zhao Yuanren zhu
廣西猺歌記音 / 趙元任著
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1983?]
 
 
Tong zi fang an / Zhao Yuanren = A project for general Chinese / Yuen Ren Chao
通字方案 / 趙元任 = A project for general Chinese / Yuen Ren Chao
Uniform title: Project for general Chinese. Chinese & English
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 商務印書館 : 新華書店北京發行所發行, 1983
 
 
Zhongxiang fang yan ji / Zhao Yuanren zhu
锺祥方言記 / 趙元任著
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Changsha : Shang wu yin shu guan, 1939
長沙 : 商務印書館, 1939
 
 
Zhongguo xian dai yu yan xue de kai tuo he fa zhan : Zhao Yuanren yu yan xue lun wen xuan / Yuan Yulin zhu bian
中国现代语言学的开拓和发展 : 赵元任语言学论文选 / 袁毓林主编
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 1993
北京 : 清华大学出版社, 1993
 
 
Cong jia xiang dao Meiguo : Zhao Yuanren zao nian hui yi
从家乡到美国 : 赵元任早年回忆
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Shanghai : Xue lin chu ban she : Fa xing xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1997
上海 : 学林出版社 : 发行新华书店上海发行所, 1997
 
 
Zhao Yuanren yu yan xue lun wen xuan / Ye Feisheng yi ; Wu Tieping jiao
赵元任语言学论文选 / 叶蜚声译 ; 伍铁平校
by Chao, Yuen Ren, 1892-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Han yu kou yu yu fa / Zhao Yuanren zhu ; Lü Shuxiang yi
汉语口语语法 / 赵元任著 ; 吕叔湘译
Uniform title: Grammar of spoken Chinese. Chinese
by Chao, Yuen Ren, 1892-
赵元任, 1892-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1979
北京 : 商务印书馆, 1979
 
 
Zhao Yuanren sheng huo zi zhuan
赵元任生活自传
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban gong si : Xin hua shu dian shou du fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 中国华侨出版公司 : 新华书店首都发行所经销, 1989
 
 
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Cambridge, Mass. : Harvard University Press for the Harvard-Yenching Institute ; London : Oxford University Press, 1962, c1947
 
 
Xian dai Wu yu de yan jiu / Zhao Yuanren zhu = Studies in the modern Wu-dialects / by Yuenren Zhao
現代吳語的研究 / 趙元任著 = Studies in the modern Wu-dialects / by Yuenren Zhao
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Beiping : Qing hua xue xiao yan jiu yuan, Minguo 17 [1928]
北平 : 清華學校研究院, 民國17 [1928]
 
 
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Berkeley : University of California Press, 1968
 
 
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Cambridge, Mass. : Published for the Harvard-Yenching Institute by Harvard University Press, 1947
 
 
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Cambridge, Mass. : Harvard University Press ; London : Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1948
 
 
Xin guo yu liu sheng pian ke ben. Yi zhong. Guo yu Luoma zi ben / Zhao Yuanren = Shin gwoyeu liousheng piann kehbeen. Yii joong. Gwoyeu romatzyh been / Jaw Yuanrenn
新國語留聲片課本. 乙種. 國語羅馬字本 / 趙元任著 = Shin gwoyeu liousheng piann kehbeen. Yii joong. Gwoyeu romatzyh been / Jaw Yuanrenn
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.