National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 21 - 24 of 24 Results for author:"Chen, Hao"
Sort by:
 
 
Bai Miao tu chao ben hui bian = Aborigional peoples of Guizhou Province in pictures / Yang Tingshuo, Pan Shengzhi bian zhu
百苗图抄本汇编 = Aborigional peoples of Guizhou Province in pictures / 杨庭硕, 潘盛之编著
by Yang, Tingshuo, 1942-
杨庭硕, 1942-
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2004
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2004
 
 
Wu jing : Zhou yi ben yi, Shu jing ji zhuan / Chen Hao zhu [sic]
五經 : 周易本義, 書經集傳 / 陳澔著 [sic]
Uniform title: Wu jing. Selections
五經. Selections
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 巴蜀書社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 23 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 23 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Hou Han shu : [120 juan] / (Song) Fan Ye zhuan ; (Jin) Sima Biao zhuan zhi ; (Tang) Li Xian zhu ; (Liang) Liu Zhao zhu zhi
後漢書 : [120卷] / (宋) 范曄撰 ; (晉) 司馬彪撰志 ; (唐) 李賢注 ; (梁) 劉昭注志
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.