National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Chen, Hui"
Sort by:
 
 
Meiji kyōikuka Naruse Jinzō no Ajia e no eikyō : kazoku kaikaku o megutte = Naruse Jinzo's family reform movement and its influence in Asia / happyōsha Chen Hui
明治教育家成瀬仁蔵のアジアへの影響 : 家族改革をめぐって = Naruse Jinzo's family reform movement and its influence in Asia / 発表者陳暉
by Chen, Hui
陳暉
Kyōto : Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā, 2004
京都 : 国際日本文化研究センター, 2004
 
 
Xing bie ping deng yu fu nü fa zhan : li lun yu shi zheng / Chen Hui zhu
性别平等与妇女发展 : 理论与实证 / 陈晖著
by Chen, Hui
陈晖
Beijing : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2018
北京 : 中国民主法制出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
by Chen, Hui
[Taipei] : World Anti-communist League, China Chapter : Asian Peoples' Anti-communist League, Republic of China, 1974
 
 
Guangxi jiao tong wen ti / Chen Hui zhu
廣西交通問題 / 陳暉著
by Chen, Hui, -1946
陳暉, -1946
[Changsha] : Shang wu yin shu guan, [1938]
[長沙] : 商務印書館, [1938]
 
 
Zhongguo gong chan dang fan fu chang lian shi / Wang Guanxing, Chen Hui zhu
中国共产党反腐倡廉史 / 王关兴, 陈挥著
by Wang, Guanxing
王关兴
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 2001
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 2001
 
 
Zhongguo jin dai shi : pu ji du ben / Zhang Kaiyuan, Chen Hui zhu bian
中国近代史 : 普及读本/ 章开沅,陈辉主编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[武汉市]: 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1983
 
 
Zhongguo ge ming he xian dai hua shi gang / zhu bian Ding Yinkui ; fu zhu bian Chen Hui, Shen Jishi
中国革命和现代化史纲 / 主编丁荫煃 ; 副主编陈挥, 沈济时
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1996
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海發行所经销, 1996
 
 
Li dai ai guo ming ren ci dian / He Hao, Chen Hui, Wang Zonghua zhu bian
历代爱国名人辞典 / 何浩, 陈辉, 王宗华主编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
[Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1997]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Yu wei lai dui hua : 2010 nian shang hai shi bo hui jing sai fang an ji = Great vision for future : competition projects for the World Expo 2010 Shanghai / Yu wei lai dui hua...
与未来对话 : 2010年上海世博会竞赛方案集 = Great vision for future : competition projects for the World Expo 2010 Shanghai / 与未来对话编辑组编 ;王晨辉, 李婵译
Shenyang : Liaoning ke xue ji zhu chu ban she, 2010
沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2010
 
 
Yunnan dui wai kai fang : jiao tong jing ji di li zi liao ji = Yunnan's opening to outside world : a collection of materials on traffic economy and geography / zhu bian:...
云南对外开放 : 交通经济地理资料集 = Yunnan's opening to outside world : a collection of materials on traffic economy and geography / 主编: 刘大清, 车志敏 ; 副主编: 周乃国, 陈辉 ; 云南对外通道及口岸建设研究课题组
[Yunnan Sheng] : [publisher not identified], 1992
[云南省] : [publisher not identified], 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Kuang ye : Zhongguo kuang ye gong chen xue hui hui kan = Mining & metallurgy : bulletin of the Chinese Institute of Mining & Metallurgy
鑛冶: 中國鑛冶工程學會會刊 = Mining & metallurgy : bulletin of the Chinese Institute of Mining & Metallurgy
Taibei Shi : Gai xue hui
臺北市: 該學會
 
 
by Chen, Yu-Hui
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1992
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Tao Xingzhi ji nian wen ji / Sichuan sheng ji nian Tao Xingzhi xian sheng dan sheng jiu shi zhou nian da hui chou bei zu
陶行知纪念文集 / 四川省纪念陶行知先生诞生九十周年大会筹备组
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sizhuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.