National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Chen, Jiangong"
Sort by:
 
 
Dan feng yan / [Chen Jiangong zhu] ; Boyang zhu bian
丹鳳眼 / [陳建功著] ; 柏楊主編
by Chen, Jiangong
陳建功
Taibei shi : Lin bai chu ban she you xian gong si, [Minguo] 77 [1988]
台北市 : 林白出版社有限公司, [民國] 77 [1988]
 
 
Chen Jian'gong xiao shuo xuan
陈建功小说选
Uniform title: Short stories. Selections
by Chen, Jian'gong, 1949-
陈建功, 1949-
Beijing : Beijing chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1985
北京 : 北京出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1985
 
 
Chen Jiangong wen ji / "Chen Jiangong wen ji" bian ji xiao zu bian
陈建功文集/ 《陈建功文集》编辑小组编
by Chen, Jiangong, 1893-1971
陈建功, 1893-1971
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 科学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo zhuan wa tao wen da zi dian / Chen Jian'gong bian zhu
中國磚瓦陶文大字典 / 陳建貢編著
by Chen, Jian'gong, 1956-
陳建貢, 1956-
Xi'an : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2001
西安 : 世界图书出版公司, 2001
 
 
Fang sheng / Chen Jian'gong zhu
放生 / 陈建功著
by Chen, Jian'gong, 1949-
陈建功, 1949-
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Mi luan de xing kong / Chen Jian'gong
迷乱的星空 / 陈建功
by Chen, Jian'gong, 1949-
陈建功, 1949-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市 : 百花文艺出版社 : 天津新华书店发行, 1981
 
 
Liu shui wan wan / Chen Jian'gong deng zhu
流水弯弯 / 陈建功等著
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Shen hua yu xian dai / Cheng Jiangong ming yu zhu bian ; Fu Guangming zhu bian
神话与现代 / 陈建功名誉主编 ; 傅光明主编
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2005
北京 : 新世界出版社, 2005
 
 
Jian du bo shu zi dian / Chen Jiangong, Xu Min bian
簡牘帛書字典 / 陳建貢, 徐敏編
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1991
上海 : 上海書畫出版社, 1991
 
 
Ming yun yu xian shi / Chen Jiangong ming yu zhu bian ; Fu Guangming zhu bian
命运与现实 / 陈建功名誉主编 ; 傅光明主编
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2005
北京 : 新世界出版社, 2005
 
 
Sheng ming de mei xue di tu / Chen Jiangong ming yu zhu bian ; Fu Guangming zhu bian
生命的美学地图 / 陈建功名誉主编 ; 傅光明主编
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2006
北京市 : 新世界出版社, 2006
 
 
Lao She de wen xue di tu / Chen Jiangong ming yu zhu bian ; Fu Guangming zhu bian
老舍的文学地图 / 陈建功名誉主编 ; 傅光明主编
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2005
北京 : 新世界出版社, 2005
 
 
Ping he yu bu an / Chen Jiangong ming yu zhu bian ; Fu Guangming zhu bian
平和与不安 / 陈建功名誉主编 ; 傅光明主编
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2005
北京 : 新世界出版社, 2005
 
 
Tangshan da di zhen qin li ji / Feng Jicai, Chen Jiangong deng zhu ; ce hua Beijing Shi di zhen ju xuan jiao zhong xin ; zhu bian Ma Zhi ; fu zhu bian Guo Xin ; bian shen Zou...
唐山大地震亲历记 / 冯骥才, 陈建功等著 ; 策划北京市地震局宣教中心 ; 主编马智 ; 副主编郭心 ; 编审邹文卫 ; 主审吴卫民
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2006
北京市 : 團結出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.