National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"Chen, Liang"
Sort by:
 
 
Meng ying Xizang : 20 shi ji 50 nian dai jin Zang zhui ji / Chen Liang zhu
梦萦西藏 : 20世纪50年代进藏追记 / 陈良著
by Chen, Liang
陈良
[Beijing] : Zhongguo Zang xue chu ban she, 2010
[北京] : 中国藏学出版社, 2010
 
 
Si lu shi hua = Silu shihua / Chen Liang zhu
丝路史话 = Silu shihua / 陈良著
by Chen, Liang
陈良
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1983
 
 
San guo nian / Chen Liang zhuan
三國紀年 / 陳亮撰
by Chen, Liang, 1143-1194
陳亮, 1143-1194
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Longchuan ci jiao jian / Chen Liang zhuan ; Xia Chengtao jiao jian ; Mou Jiakuan zhu
龍川詞校箋 / 陳亮撰 ; 夏承焘校箋 ; 牟家寬注
by Chen, Liang, 1143-1194
陳亮, 1143-1194
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1982
上海 : 上海古籍出版社, 1982
 
 
Longchuan wen ji : [juan shou : 30 juan : bu yi : fu lu / Chen Liang zhuan ; Hu Fengdan jiao
龍川文集 : [卷首 : 30卷 : 補遺 : 附錄 / 陳亮撰 ; 胡鳳丹校
by Chen, Liang, 1143-1194
陳亮, 1143-1194
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Longchuan wen ji / (Song) Chen Liang zhu
龍川文集 / (宋) 陳亮著
by Chen, Liang, 1143-1194
陳亮, 1143-1194
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Chen Liang ji / Chen Liang zhu ; Deng Guangming diao jiao
陳亮集 / 陳亮著 ; 鄧廣銘點校
Uniform title: Longchuan wen ji
龍川文集
by Chen, Liang, 1143-1194
陈亮, 1143-1194
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中华書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Chen Tongfu de si xiang / [Wu Chunshan zhu]
陳同甫的思想 / [吳春山著]
by Wu, Chunshan
吳春山.
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 國立臺灣大學文學院, 民國60 [1971]
 
 
Chen Kezhong zao nian nian pu (1899-1942) / Chen Kezhong zhuan
陳可忠早年年譜(1899-1942) / 陳可忠撰
by Chen, Kezhong
陳可忠
Fort Worth, Texas : Xi liu chu ban she, 2015 , ©2015
Fort Worth, Texas : 溪流出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Liang Longchuan ci jian zhu / Jiang Shuge jian zhu
陈亮龙川词笺注/ 姜书阁笺注
by Jiang, Shuge
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 人民文学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Wenzhong ji : [153 juan] / (Song) Ouyang Xiu zhuan ; Zhou Bida bian
文忠集 : [153卷] / (宋) 歐陽修撰 ; 周必大編
by Ouyang, Xiu, 1007-1072
歐陽修, 1007-1072
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Er jin Xinghua cun / yuan zhu Duan Xuqing, Chen Liang ; gai bian Da Sen ; hui hua Liu Gensheng
二进杏花村 / 原著段序清, 陈良 ; 改编大森 ; 绘画刘根生
by Da, Sen
大森
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she, 1974
[长春] : 吉林人民出版社, 1974
 
 
San guo zhi zhu zheng yi / Zhou Shouchang zhuan. San guo zhi bian wu / zhuan ren bu xiang. San guo za shi / Tang Geng zhuan. San guo ji nian / Chen Liang zhuan
三國志注證遺 / 周壽昌撰.三國志辨誤 / 撰人不詳. 三國雜事 / 唐庚撰.三國紀年 / 陳亮撰
by Zhou, Shouchang, 1814-1884
周壽昌, 1814-1884
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Shanghai she hui ke xue zhi / zhu bian Zhang Zhongli ; fu zhu bian Chen Liang ; "Shanghai she hui ke xue zhi" bian zuan wei yuan hui bian
上海社会科学志 / 主编张仲礼 ; 副主编陈梁 : 《上海社会科学志》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
上海 : 上海社会科学院出版社, 2002
 
 
Aodaliya [videorecording] : Kaiensi = Cairns / chu pin ren, Chen Liang ; zhi zuo, Shanghai tian di xing ying shi chuan mei you xian gong si
澳大利亚 [videorecording] : 凯恩斯 = Cairns / 出品人, 陈梁 ; 制作, 上海天地行影视传媒有限公司
[Shanghai] : Shanghai dian shi chuan mei gong si, [2009]
[上海] : 上海电视传媒公司, [2009]
 
 
Aodaliya zi ran feng guang [videorecording] = Immense natural sceneries in Australia / chu pin ren, Chen Liang ; zhi zuo, Shanghai tian di xing ying shi chuan mei you xian gong si
澳大利亚自然风光 [videorecording] = Immense natural sceneries in Australia / 出品人, 陈梁 ; 制作, 上海天地行影视传媒有限公司
[Shanghai] : Shanghai dian shi chuan mei gong si, [2009]
[上海] : 上海电视传媒公司, [2009]
VideoVideo [videorecording] =]
 
 
Kanpeila [videorecording] = Canberra / Shanghai tian di xing ying shi chuan mei you xian gong si zhi zu
堪培拉 [videorecording] = Canberra / 上海天地行影视传媒有限公司制作
[Shanghai] : Shanghai dian shi chuan mei gong si chu ban, [2008]
上海 : 上海电视传媒公司出版, [2008]
BookBook [videorecording] =]
 
 
Moerben [videorecording] = Melbourne / chu pin ren, Chen Liang ; zhi zuo, Shanghai tian di xing ying shi chuan mei you xian gong si
墨尔本 [videorecording] = Melbourne / 出品人, 陈梁 ; 制作, 上海天地行影视传媒有限公司
[Shanghai] : Shanghai dian shi chuan mei gong si, [2009]
[上海] : 上海电视传媒公司, [2009]
VideoVideo [videorecording] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.