National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 41 Results for author:"Chen, Shu"
Sort by:
 
 
Qidan zheng zhi shi gao / Chen Shu zhu
契丹政治史稿 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1986
 
 
Guangxu jian yuan yi lai du fu nian biao / Chen Shu bian
光緖建元以來督撫年表 / 陳淑編
by Chen, Shu
陳淑
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Qi ye quan mian lao dong ren shi guan li / Chen Shu bian zhu
企业全面劳动人事管理 / 陈澍编著
by Chen, Shu
陈澍
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Qidan she hui jing ji shi kao / Chen shu zhu
契丹社會經济史稿 / 陳述著
by Chen, Shu
陳述
Beijing, : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1963
北京, : 生活・讀書・新知三聯書店, 1963
 
 
Han yi ying kou yi jiao cheng = Oral interpretation a course book / Wu Bing zhu bian ; Chen Shu, Yang Yuguang, Zhou Yan bian xie
汉译英口译敎程 = Oral interpretation a course book / 吴冰主编 ; 陈恕, 杨宇光, 周燕编写
by Chen, Shu
陈恕
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
北京 : 外语敎学与硏究出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1995
 
 
Lun Wenxu quan zhuan / Chen Shu zhu ; Qin Zhou jiao zhuan
伦文敘全传 / 衬叔著 ; 秦周校撰
Uniform title: Gui cai Lun Wenxu
鬼才伦文敘
by Chen, Shu
衬叔
Guangzhou shi : Guangdong lü you chu ban she, 1995
广州市 : 广东旅游出版社, 1995
 
 
Qidan she hui jing ji shi gao / Chen Shu zhu
契丹社会经济史稿 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1963
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1963
 
 
Jin shi shi bu wu zhong / Chen Shu zhu
金史拾補五種 / 陳述著
by Chen, Shu
陳述
Beijing : Ke xue chu ban she : zong jing shou Xin hua shu dian, 1960
北京 : 科學出版社 : 總經售新華書店, 1960
 
 
Xian dai hua qu yu jin cheng lun : dui 1978 nian yi lai Zhongguo she hui zhu yi xian dai hua qu yu tui jin de shi zheng xing fen xi / Chen Shu zhu
现代化区域进程论 : 对 1978年以来中国社会主义现代化区域推进的实证性分析 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987-
 
 
Liao Jin shi lun ji / Chen Shu zhu bian
遼金史論集 / 陈述主编
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, <1987-1994 >
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, <1987-1994 >
 
 
Guan yu nü ren / Bingxin zhu ; Chen Shu bian
关于女人 / 冰心著 ; 陳恕編
by Bingxin, 1900-
冰心, 1900-
Xianggang : Qin + yuan chu ban she, 1993
香港 : 勤 + 緣出版社, 1993
 
 
Quan Liao wen / Chen Shu ji jiao
全遼文 / 陳述輯校
Uniform title: Liao wen hui
遼文匯
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1982
 
 
Liao Jin shi lun ji / Chen Shu zhu bian
辽金史论集 / 陈述主编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987-
上海 : 上海古籍出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1987-
 
 
Guan yu nan ren / Bingxin zhu ; Chen Shu bian
关于男人 / 冰心著 ; 陳恕編
by Bingxin, 1900-
冰心, 1900-
Xianggang : Qin + yuan chu ban she, 1993
香港 : 勤 + 緣出版社, 1993
 
 
Zhuan ai ji / Chen shu ren
专爱集 / 陈树人著
Zhong qing : Zhong xin yin shu ju, 1943
重庆 : 中心印书局, 1943
 
 
Long jiang song : si chang hua ju / Jiang Wen [et al.] bian ju, Jiang Wen, Chen Shu zhi bi [xiu gai]
龙江頌 : 四場話剧 / 江文[et al.]編剧, 江文, 陈曙执笔[修改]
by Jiang, Wen
江文
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1964
上海 : 上海文化出版社, 1964
 
 
Du Pengcheng yan jiu zhuan ji / Chen Shu, Yu Shuiqing bian
杜鹏程研究专集 / 陈纾, 余水清编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1983
 
 
Mao Zedong zai zhong da li shi guan tou / Gong Li, Zhu Di, Chen Shu zhu
毛泽东在重大历史关头 / 宮力, 朱地, 陈述著
by Gong, Li, 1952-
宮力, 1952-
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1993
北京 : 中共中央党校出版社 , 1993
 
 
Chen shu jiao zheng / Lin Rengqian zhuan
陳書校證 / 林礽乾譔
by Lin, Rengqian
林礽乾
Taibei : Wen jin chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 文津出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.