National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Chen, Shuliang"
Sort by:
 
 
Shi jie da zhan shi / Chen Shuliang zhu
世界大戰史 / 陳叔諒著
by Chen, Shuliang
陳叔諒
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wang Chong si xiang ti xi / Chen Shuliang zhu
王充思想體系/ 陳叔良著
by Chen, Shuliang
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國71 [1982]
 
 
Shuliang shu hua / [zuo zhe Chen Shuliang]
叔亮書畫 / [作者陈叔亮]
by Chen, Shuliang
陈叔亮
Changsha shi : Hunan mei shu chu ban she : Hunan sheng Xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南美术出版社 : 湖南省新华书店发行, 1983
 
 
Jin shi Ouzhou ge ming shi / Chen Shuliang zhuan
近世歐洲革命史 / 陳叔諒撰
by Chen, Shuliang
陳叔諒
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Wu sa tong shi / Chen Shuliang bian
五卅痛史 / 陳叔諒編
by Chen, Shuliang
陳叔諒
[Shanghai] : Guo ji wen ti yan jiu hui, Minguo 16 [1927]
[上海] : 國際問題研究會, 民國16 [1927]
 
 
Ji mo qiu tong : Zhang Shizhao bie zhuan / Chen Shuliang zhu
寂寞秋桐 : 章士钊别传 / 陈书良著
by Chen, Shuliang, 1947-
陈书良, 1947-
Changchun : Changchun chu ban she, 1999
长春 : 长春出版社, 1999
 
 
Meishan san Su / Chen Shuliang [xuan zhu]
眉山三蘇 / 陳書良[选注]
by Chen, Shuliang, 1947-
陳書良, 1947-
Changsha shi : Yuelu shu she, 1998
长沙市 : 岳麓書社, 1998
 
 
Liu chao yan shui / Chen Shuliang zhu
六朝烟水 / 陈书良著
by Chen, Shuliang, 1947-
陈书良, 1947-
Beijing : Xian dai chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 現代出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Zheng Banqiao ping zhuan / Chen Shuliang
郑板桥评传 / 陈书良
by Chen, Shuliang, 1947-
陈书良, 1947-
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Yun lu meng xun / Chen Shuliang zhu
云麓梦寻 / 陈书良著
by Chen, Shuliang, 1947-
陈书良, 1947-
Changsha shi : Hunan wen yi chu ban she, 1997
长沙市 : 湖南文艺出版社, 1997
 
 
Tang shi ping xuan [electronic resource] / Wang Fuzhi zhu ; Chen Shuliang jiao dian
唐诗评选 [electronic resource] / 王夫之著 ; 陈书良校点
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Qing lou meng / Muzhenshanren zhu ; Chen Shuliang biao dian
青楼梦 / 慕真山人著 ; 陈书良标点
by Yu, Da, -1884
俞达, -1884
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1988
 
 
Zeng Guofan quan ji. Du shu lu / [ben ce zheng li Chen Shuliang]
曾国藩全集. 读书录 / [本册整理陈书良]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1989
 
 
Banqiao shi ci xie ying / Chen Shuliang zhu ping
板橋詩詞擷英 / 陈书良注评
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1983
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.