National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"Chen, Haoquan, 1949-"
Sort by:
 
 
Duan yuan / Chen Haoquan zhu
斷鳶 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si : Zong jing xiao Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 總經銷藝美圖書公司, 1986
 
 
Huaba shan cun / Chen Haoquan
华芭山村 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Qing chun de lü cheng / Haoquan zhu
青春的旅程 / 浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Da guang chu ban she, 1975
香港 : 大光出版社, 1975
 
 
Qing guo ji / Chen Haoquan
青果集 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Huaba shan cun / Chen Haoquan zhu
華芭山村 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1976
香港 : 中流出版社, 1976
 
 
Jian qiang de sheng ming / Chen Haoquan zhu
堅強的生命 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Shanghai shu ju, 1976
香港 : 上海書局, 1976
 
 
Dian shi tai feng yun / Chen Haoquan
电视台风云/ 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she, 1986
广州: 广东旅游出版社, 1986
 
 
Ri li zhi shang de shi hang / Haoquan zhu
日曆紙上的詩行 / 浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1973
香港 : 香港青年出版社, 1973
 
 
Zhui qing / Chen Haoquan zhu
追情 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
[Hong Kong] : Bo yi chu ban ji tuan you xian gong si, 1982
[Hong Kong] : 博益出版集團有限公司, 1982
 
 
Duan yuan / Chen Haoquan
断鸢 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 1986
北京 : 中国友谊出版公司, 1986
 
 
Hai shan yao yao / Chen Haoquan
海山遥遥 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
 
Bu rang yi tian wu jing xi / Wen Rui'an ; [zhu bian Chen Haoquan]
不讓一天無驚喜 / 温瑞安 ; [主編陳浩泉]
by Wen, Rui'an
温瑞安
Xianggang : Hua Han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
 
Bai Xianyong zi xuan ji / Bai Xianyong zhu ; [zhu bian Chen Haoquan]
白先勇自選集 / 白先勇著 ; [主編陳浩泉]
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Bai, Xianyong, 1937-
白先勇, 1937-
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.