National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Chen, Heqin, 1892-1982"
Sort by:
 
 
Er tong xin li zhi yan jiu / Chen Heqin zhu
兒童心理之研究 / 陳鶴琴著
by Chen, Heqin, 1892-1982
陳鶴琴, 1892-1982
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Wo de ban sheng : Zhongguo zhu ming jiao yu jia Chen Heqin xian sheng zi zhuan
我的半生 : 中國著名教育家陳鹤琴先生自傳
by Chen, Heqin, 1892-1982
陳鹤琴, 1892-1982
Xianggang : Shan bian she : Fa xing suo Shan bian gong si, 1990
香港 : 山邊社 ; 發行所山邊公司, 1990
 
 
Chen Heqin jiao yu wen ji / Beijing shi jiao yu ke xue yan jiu suo bian
陈鹤琴教育文集 / 北京市教育科学硏究所编
by Chen, Heqin, 1892-1982
陈鹤琴, 1892-1982
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983-1985
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983-1985
 
 
Wo de ban sheng / Chen Heqin zhu
我的半生 / 陳鶴琴著
by Chen, Heqin, 1892-1982
陳鶴琴, 1892-1982
Taibei shi : Long wen chu ban she, Minguo 82 [1993]
台北市 : 龍文出版社, 民國82 [1993]
 
 
Chen Heqin quan ji / Beijing shi jiao yu ke xue yan jiu suo bian
陈鹤琴全集 / 北京市教育科学硏究所编
by Chen, Heqin, 1892-1982
陈鹤琴, 1892-1982
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987-<1992 >
[南京市] : 江苏教育出版社 : 江苏省新华书店发行, 1987-<1992 >
 
 
Jia ting yu hun yin
家庭與婚姻
by Kollontaĭ, A. (Aleksandra), 1872-1952
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 12 [1923]
上海 : 商務印書館, 民國12 [1923]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.