National Library of Australia

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Chen, Pengren"
Sort by:
 
 
Cong jia wu zhan zheng dao Zhong Ri zhan zheng / Chen Pengren zhu
從甲午戰爭到中日戰爭 / 陳鵬仁著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 86 [1997]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國86 [1997]
 
 
Sun Zhongshan xian sheng yu Riben you ren / Chen Pengren yi zhu
孫中山先生與日本友人 / 陳鵬仁譯著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei Shi : Da lin shu dian, Minguo 62 [1973]
臺北市 : 大林書店, 民國62 [1973]
 
 
Wang Jingwei xiang Ri mi dang / Chen Pengren yi zhu
汪精衛降日秘檔 / 陳鵬仁譯著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1999
台北市 : 聯經出版事業公司, 1999
 
 
Guo fu zai Riben / Chen Pengren zhu
國父在日本 / 陳鵬仁著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國77 [1988]
 
 
Shi ji zhi zu ji : Taiwan ren Riben hai jun zhi yuan bing / Chen Pengren, Wang Xue'e bian zhu
世紀之足跡 : 台灣人日本海軍志願兵 / 陳鵬仁, 王雪娥編著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei Shi : Zhi liang chu ban she, Minguo 96 [2007]
台北市 : 致良出版社, 民國96 [2007]
 
 
Zhongguo, Riben, Taiwan / Chen Pengren zhu
中國.日本.台灣 / 陳鵬仁著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2006
台北市 : 海峽學術出版社, 2006
 
 
Xing ming zuo you ming yun / [Chen Pengren bian zhu]
姓名左右命運 / [陳鵬仁編著]
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taipei : Da qian wen hua chu ban she, 1984, c1979
台北 : 大千文化出版社, 1984, c1979
 
 
Zhongguo, Riben, Taiwan. 2 / Chen Pengren zhu
中國・日本・台灣. 2 / 陳鵬仁著
by Chen, Pengren
陳鵬仁
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2009
台北市 : 海峽學術出版社, 2009
 
 
Jia wu zhan zheng wai jiao mi lu / Luao Zongguang zhu ; Chen Pengren yi
甲午戰爭外交秘錄 / 陸奧宗光著 ; 陳鵬仁譯
Uniform title: Kenkenroku. Chinese
蹇蹇錄. Chinese
by Mutsu, Munemitsu, 1844-1897
陸奧宗光, 1844-1897
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2005
台北市 : 海峽學術出版社, 2005
 
 
Jiang Jingguo xian sheng zhuan / Xiaogu Haoyelang zhu ; Chen Pengren yi
蔣經國先生傳 / 小谷豪冶郎著 ; 陳鵬仁譯
Uniform title: Shō Keikoku den : gendai Chūgoku hachijūnenshi no shōgen. Chinese
蔣經國傳 : 現代中国八十年史の証言. Chinese
by Kotani, Hidejirō, 1920-
小谷豪冶郎, 1920-
Taibei shi : Lan tai chu ban she : 2018
臺北市 : 蘭臺出版社 ; 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Gongqi Taotian yu Zhongguo ge ming / Chen Pengren yi zhu
宮崎滔天與中國革命 / 陳鵬仁譯著
Gaoxiong : San xin chu ban she, Minguo 66 [1977]
高雄 : 三信出版社, 民國66 [1977]
 
 
Jiang Jingguo xian sheng zhuan / Xiaogu Haoyelang zhu ; Chen Pengren yi
蔣経國先生傳 / 小谷豪冶郎著 ; 陳鵬仁譯
Uniform title: Shō Keikoku den : gendai Chūgoku hachijūnenshi no shōgen. Chinese
蔣經國傳 : 現代中國八十年証言. Chinese
by Kotani, Hidejirō, 1920-
小谷豪冶郎, 1920-
Taibei shi : Zhong yang ri bao chu ban bu : Minguo 79 [1990]
臺北市 : 中央日報出版部 ; 民國79 [1990]
 
 
Jiang fu ren Song Meiling nü shi yan lun xuan ji / [zhu bian zhe Chen Pengren ; bian ji zhe Lou Wenyuan]
蔣夫人宋美齡女士言論選集 / [主編者陳鵬仁 ; 編輯者樓文淵]
Uniform title: Works. Selections. 1998
by Chiang, May-ling Soong, 1897-
Taibei shi : Jin dai Zhongguo chu ban she, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 近代中國出版社, 民國 87 [1998]
 
 
Gongqi Taotian shu xin yu nian pu : xin hai ge ming zhi yu de yi sheng / Gongqi Taotian zhu ; Jinteng Xiushu bian, Chen Pengren yi
宮崎滔天書信與年譜: 辛亥革命之友的一生/ 宮崎滔天著 ;近藤秀樹編,陳鵬仁譯
Uniform title: Correspondence. Chinese
by Miyazaki, Tōten, 1870-1922
宮崎滔天, 1870-1922
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國71 [1982]
 
 
Wo sha si le Zhang Zuolin / Heben Dazuo deng zhu ; Chen Pengren yi
我杀死了张作霖 / 河本大作等著 ; 陈鵬仁译
[Changchun Shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1986
 
 
Zhongguo guo min dang dang wu fa zhan shi liao : dang shi shi liao bian chuan gong zuo / Chen Pengren
中國國民黨黨務發展史料 : 黨史史料編纂工作/ 陳鵬仁
Taibei Shi : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui : Jin dai Zhongguo chu ban she, 1999
臺北市 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會 : 近代中國出版社, 1999
 
 
Zhongguo guo min dang dang wu fa zhan shi liao. Fu nü gong zuo / [Zhu bian zhe Chen Pengren ; bian ji zhe Lin Yangzhi]
中國國民黨黨務發展史料. 婦女工作 / [主編者陳鵬仁 ; 編輯者林養志]
Taibei shi : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui : fa xing zhe Jin dai Zhongguo chu ban she, Minguo 85 [1996]
臺北市 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會 : 發行者近代中國出版社, 民國85[1996]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.