National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Chen, Qiaoyi"
Sort by:
 
 
Li Daoyuan yu "Shui jing zhu" / Chen Qiaoyi zhu
郦道元与《水经注》 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1987
 
 
Shaoxing shi hua / Chen Qiaoyi zhu
绍兴史话 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Shaoxing di fang wen xian kao lu / Chen Qiaoyi zhu
绍兴地方文献考录 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
 
"Shui jing zhu" yan jiu er ji / Chen Qiaoyi zhu
《水经注》研究二集 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
太原市 : 山西人民出版社 : 山西省新华书店发行, 1987
 
 
"Shui jing zhu" yan jiu / Chen Qiaoyi zhu
《水经注》硏究 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985
天津 : 天津古籍出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1985
 
 
Zu guo de he liu / Chen Qiaoyi zhu
祖國的河流 / 陳橋驛著
by Chen, Qiaoyi
陳橋驛
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1954
上海 : 新知識出版社, 1954
 
 
Shui jing zhu yan jiu si ji / Chen Qiaoyi zhu
水经注硏究四集 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2003
杭州市 : 杭州出版社, 2003
 
 
Xin yi shu jing zhu / Chen Qiaoyi, Ye Guangting zhu yi
新譯水經注 / 陳橋驛, 葉光庭注譯
by Chen, Qiaoyi
陳橋驛
Taibei Shi : San min zhu ju gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2011
 
 
Zhejiang sheng di li / Chen Qiaoyi, Zang Weiyan, Mao Binlin
浙江省地理 / 陈桥驿, 臧威(雨延), 毛必林
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江教育出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo yun he kai fa shi / Chen Qiaoyi zhu bian
中国运河开发史 / 陈桥驿主编
Beijing shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中華書局, 2008
 
 
Zhongguo qi da gu du / Chen Qiaoyi zhu bian
中國七大古都 / 陈桥驿主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京: 中国青年出版社: 新华书店经销, 1991
 
 
Zhongguo li shi ming cheng / Chen Qiaoyi zhu bian
中国历史名城 / 陈桥驿主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo liu da gu du / Chen Qiaoyi zhu bian
中国六大古都 / 陈桥驿主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Hangzhou lü you di tu ce / Jin Qingyu, Lu Xianjian bian zhi ; Chen Qiaoyi zhuan wen
杭州旅游地图册 / 金擎宇,陆先鉴编制 ; 陈桥驿撰文
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1981
杭州 : 浙江人民出版社, 1981
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo di ming ci dian. Zhejiang sheng / "Zhejiang sheng" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Chen Qiaoyi
中华人民共和国地名词典. 浙江省 / 《浙江省》编纂委员会编 ; 主编陈桥驿
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhonghua di guo wan qi de cheng shi / Shijianya zhu bian ; Ye Guangting ... [et al.] he yi ; Chen Qiaoyi jiao
中华帝国晚期的城市 / 施坚雅主编 ; 叶光庭 ... [et al.]合译 ; 陈桥驿校
Uniform title: City in late imperial China. Chinese
Beijing : Zhonghua shu ju, 2000
北京 : 中华书局, 2000
 
 
Zhejiang gu jin di ming ci dian / "Ci dian" bian zuan wei yuan hui bian ; Chen Qiaoyi zhu bian
浙江古今地名词典 / 《词典》编纂委员会编 ; 陈桥驿主编
[Hangzhou shi] : Zhejiang jiao yu chu ban she, 1991
[杭州市] : 浙江教育出版社, 1991
 
 
Shui jing zhu shu : [40 juan] / Wu ming shi zhuan ; Li Daoyuan zhu ; Yang Shoujing, Xiong Huizhen shu ; Duan Xizhong dian jiao ; Chen Qiaoyi fu jiao
水經注疏 : [40卷] / 無名氏撰 ; 酈道元注 ; 楊守敬, 熊會貞疏 ; 段熙仲點校 ; 陳橋驛復校
by Yang, Shoujing, 1839-1915
楊守敬, 1839-1915
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.