National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Chen, Shouxiang"
Sort by:
 
 
Lao fang zi. Dong zu mu lou/ [bian zhe Li Yuxiang ; zhuan wen Chen Shouxiang ; she ying Li Yuxiang ; yi wen Na Zhongliang]
老房子. 侗族木樓 / [编者李玉祥 ; 撰文陳綬祥 ; 攝影李玉祥 ; 譯文那仲良]
by Chen, Shouxiang
陳綬祥
Nanjing Shi : Jiangsu mei shu zhu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1996
南京市 : 江蘇美術出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1996
 
 
Zhongguo de long / Chen Shouxiang bian zhu
中国的龙 / 陈绶祥编著
by Chen, Shouxiang
陈绶祥
Guangxi Guilin Shi : Lijiang chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1988
广西桂林市 : 漓江出版社 : 广西新華書店发行, 1988
 
 
Zhongguo gu jian zhu tu an / Chen Shouxiang, Lü Pinjing bian zhu
中國古建築圖案/ 陳綬祥, 呂品晶編著
by Chen, Shouxiang
陳綬祥
Xianggang : Wan li shu dian ; [Peking] : Qing gong ye chu ban she, 1990
香港 : 萬里書店 ; [Peking] : 輕工業出版社, 1990
 
 
Zhongguo min jian mei shu quan ji. Qi ju bian. Chen she juan = Zhong guo min jian mei shu quan ji / Chen Shouxiang zhu bian
中国民间美术全集. 起居编. 陈设卷 = Zhong guo min jian mei shu quan ji / 陈绶祥主编
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she, 1993
济南 : 山东教育出版社, 1993
 
 
Zhongguo min jian mei shu quan ji. Qi ju bian. Min ju juan = Zhong guo min jian mei shu quan ji / Chen Shouxiang zhu bian
中国民间美术全集. 起居编. 民居卷 = Zhong guo min jian mei shu quan ji / 陈绶祥主编
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong you yi chu ban she, 1993
济南 : 山东敎育出版社 : 山东友谊出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.