National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Chen, Xiqi"
Sort by:
 
 
Sun Zhongshan yu xin hai ge ming lun ji / Chen Xiqi zhu
孙中山与辛亥革命论集 / 陈锡祺著
by Chen, Xiqi
陈锡祺
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店发行, 1984
 
 
Tong meng hui cheng li qian de Sun Zhongshan / Chen Xiqi zhu
同盟会成立前的孙中山 / 陈锡祺著
by Chen, Xiqi
陈锡祺
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1984
 
 
Guangdong Sanyuanli ren min de kang Ying dou zheng / Chen Xiqi zhu
广东三元里人民的抗英斗争 / 陈錫祺著
by Chen, Xiqi
陈錫祺
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1956
广州 : 广东人民出版社, 1956
 
 
Sun Zhongshan nian pu chang bian / Zhu bian Chen Xiqi
孫中山年谱長編 / 主編陳錫祺
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Sun Zhongshan zai Gang Ao yu hai wai huo dong shi ji / gu wen Chen Xiqi ; bian ji Wu Lun Nixia ... [et al.] = Historical traces of Sun Yat-sen's activities in Hong Kong,...
孫中山在港澳與海外活動史蹟 / 顧問陳錫祺 ; 編輯吳倫霓霞 ... [et al.] = Historical traces of Sun Yat-sen's activities in Hong Kong, Macao, and overseas / consultant Chen Xiqi ; editors Ng Lun Ngai-ha ... [et al.]
[Canton] : Zhongshan da xue Sun Zhongshan yan jiu suo ; Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue lian he shu yuan, [1986?]
[Canton] : 中山大學孫中山研究所 ; 香港 : 香港中文大學聯合書院, [1986?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.