National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Provided by Wikipedia

Chiang Kai-shek (31 October 1887 – 5 April 1975), also known as Chiang Chung-cheng and romanized via Mandarin as Chiang Chieh-shih and Jiang Jieshi, was a Chinese Nationalist politician, revolutionary and military leader who served as the leader of the Republic of China from 1928 until 1949 in mainland China and then in Taiwan until his death in 1975.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 20 of 122 Results for author:"Chiang, Kai-shek, 1887-1975"
Sort by:
 
 
Jiang zong tong yan lun hui bian / [Jiang Jieshi zhu] ; Jiang zong tong yan lun hui bian bian ji wei yuan hui bian ji
蔣總統言論彙編 / [蔣介石著] ; 蔣總統言論彙編編輯委員會編輯
Uniform title: Works. Selections
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
蔣介石, 1887-1975
Taibei : Zheng zhong shu ju, Min guo 45 [1956]
臺北 : 正中書局, 民國 45 [1956]
 
 
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
[Taipei] : Government Information Office [etc], [etc., 1945?-
 
 
Zong tong yan lun xuan ji / Jiang Jieshi zhu ; Qin Xiaoyi bian
總統言論選集 / 蔣介石著 ; 秦孝儀編
Uniform title: Selected works
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
蔣介石, 1887-1975
Taibei : Zhong hua wen hua zhu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 43-45 [1954-56]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國 43-45 [1954-56]
 
 
Guo min jing shen zong dong yuan yun dong [microform] / San min zhu yi qing nian tuan zhong yang tuan bu bian yin
國民精神總動員運動 [microform] / 三民主義靑年團中央團部編印
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
[Chongqing] : San min zhu yi qing nian tuan zhong yang tuan bu, Minguo 30 [1941]
[重慶] : 三民主義靑年團中央團部, 民國30 [1941]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zong tong zhe xue yan lun jing bian / [Jiang Jieshi zhuan]
總統哲學言論精編 / [蔣介石撰]
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
蔣介石, 1887-1975
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北: 中華文化出版事業委員會, 民國46 [1957]
 
 
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Nanchang, China : Association for the Promotion of the New Life Movement, [198-?]
 
 
Jiang Feng shu jian / Jiang Zhongzheng, Feng Yuxiang zhu
蔣馮書簡 / 蔣中正, 馮玉祥著
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Shanghai : Zhongguo wen hua xin tuo fu wu she, 1946
上海 : 中國文化信托服務社, 1946
 
 
Uniform title: Zhongguo zhi ming yun. Japanese
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Tokyo : Dai Toasho, Showa 18 [1943]
 
 
Ke xue de xue yong : zong tong xun ci
科學的學庸 : 總統訓詞
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei Shi : Guo fang yan jiu yuan, Minguo 52 [1963]
臺北市 : 國防硏究院, 民國 52[1963]
 
 
Zong cai you guan san min zhu yi zhi zhu shu yu yan jiang
總裁有關三民主義之著述與演講
Uniform title: Works. Selections. 1978
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei Xian Yonghe zhen : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
台北縣永和鎮 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang zong tong min zhu xian zheng jiang ci ji / [Jiang Jieshi jiang]
蔣總統民主憲政講詞集 / [蔣介石講]
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Jiang zong tong zhong xing jiang ci zong ji bian ji wei yuan hui bian ji chu ban : Zhong yang wen wu gong ying she zong jing xiao, Minguo 60 [1971]
臺北 : 蔣總統中興講詞總集編輯委員會編輯出版 : 中央文物供應社總經銷, 民國60 [1971]
 
 
Ge ming li shi de qi shi he ge ming ze ren de guan che : dui di shi ci quan guo dai biao da hui de zhi shi / [Jiang Zhongzheng zhu]
革命歷史的啓示和革命責任的貫徹 : 對第十次全國代表大會的指示 / [蔣中正著]
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Zhongguo guo min dang [zhong yang wei yuan hui, 1969]
台北 : 中國國民黨[中央委員會, 1969]
 
 
Jiang zong tong zhong xing fang lüe / [Jiang Jieshi zhu] ; Peng Guodong bian
蔣總統中興方略 / [蔣介石著] ; 彭國棟編
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 50 [1961]
臺北 : 中央文物供應社, 民國50 [1961]
 
 
Jiang Zong tong si shi liu nian du yan lun ji / [Jiang Jieshi zhu] ; Xing zheng yuan xin wen ju ji
蔣總統四十六年度言論集/ [蔣介石著] ; 行政院新聞局輯
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
[Taibei : s.n., 1957]
[台北 : s.n., 1957]
 
 
Zong cai yan lun xuan ji xu bian / Xu Lang bian jiao
總裁言論選輯續編 [蔣介石著] 續琅編校
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Zhong yang wei yuan hui, Minguo 51 [1962]
台北, 中央委員會, 民國51 [1962]
 
 
Jiang zong tong si shi jiu nian du yan lun ji / Xing zheng yuan xin wen ju ji
蔣總統四十九年度言論集 / 行政院新聞局輯
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
[Taibei : s.n.], Minguo 49 [1960]
[台北 : s.n.], 民國49 [1960]
 
 
Zong tong Jiang gong jia yan ji / [Jiang Jieshi zhu]
總統蔣公嘉言集 / [蔣介石著]
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Shi jian chu ban she, Minguo 61 [1972]
台北 : 實踐出版社, 民國61 [1972]
 
 
Jiang wei yuan zhang gao quan guo qing nian shu
蔣委員長告全國青年書
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
[China : s.n.], 1938
 
 
Zong cai yan lun xuan ji san bian / Liu Shihai bian jiao
總裁言論選輯三編 / 劉世海編校
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Zhong yang wei yuan hui, Minguo 48 [1959]
台北, 中央委員會, 民國48 [1959]
 
 
Zong tong xun ci ji / Gu Shuxing bian
總統訓詞集 / 顧樹型編
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Taibei : Shi jian chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 實踐出版社, 民國64 [1975]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.