National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"China (Republic : 1949- ). 敎育部"
Sort by:
 
 
Wen hua ju de di yi nian : Jiao yu bu wen hua ju cheng li zhou nian ji nian te kan / Jiao yu bu wen hua ju bian yin
文化局的第一年 : 敎育部文化局成立週年紀念特刊 / 敎育部文化局編印
by China (Republic: 1949- ). Jiao yu bu. Wen hua ru
China (Republic: 1949- ). 敎育部. 文化局
Taibei : Jiao yu bu wen hua ju, 1968
臺北 : 敎育部文化局, 1968
 
 
Pi ying xi [electronic resource] : Zhang Decheng yi shi
皮影戲 [electronic resource] : 張德成藝師
[Taipei] : Zhonghua Minguo Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
[Taipei] : 中華民國敎育部, 民國86 [1997]
BookBook [electronic resource]
 
 
Yi ti zi zi dian [electronic resource] = Chinese character variants dictionary / Zhonghua Minguo jiao yu bu
異體字字典 [electronic resource] = Chinese character variants dictionary / 中華民國敎育部
[Taibei Shi] : Zhonghua Minguo jiao yu bu, 2000
[臺北市] : 中華民國敎育部, 2000
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Guo yu wen jiao yu cong shu. Di 1 ji [electronic resource] / Zhonghua Minguo jiao yu bu
國語文教育叢書. 第一輯 [electronic resource] / 中華民國教育部
[Taibei shi] : Zhonghua Minguo jiao yu bu, Minguo88 [1999]
[臺北市] : 中華民國教育部, 民國88 [1999]
BookBook [electronic resource]
 
 
Shi zi pei yu fa ji xiang guan fa gui xuan ji / Jiao yu bu bian yin
師資培育法及相關法規選輯 / 敎育部編印
Taibei shi : Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
台北市 ; 敎育部, 民國86 [1997]
 
 
Zhonghua Minguo wen jiao gai kuang / [Zhongguo jiao yu bu bian yin]
中華民國文敎槪況 / [中國敎育部編印]
[Taibei : Jiao yu bu, Minguo 69 i.e. 1980]
[臺北 : 敎育部, 民國69 i.e. 1980]
 
 
Bu dai xi [electronic resource] : Li Tianlu yi shi
布袋戲 [electronic resource] : 李天祿藝師
[Taipei] : Zhonghua Minguo Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
[Taipei] : 中華民國敎育部, 民國86 [1997]
BookBook [electronic resource]
 
 
Zhonghua wen hua zhi te zhi / [zhu bian zhe Jiao yu bu wen hua ju]
中華文化之特質 / [主編者敎育部文化局]
Taibei shi : You shi wen hua shi ye gong si you shi shu dian, Minguo 58- [1969-
台北市 : 幼獅文化事業公司幼獅書店, 民國58- [1969-
 
 
Xin ci yu liao hui bian. 1 / Jiao yu bu bian yin ; [Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui yan ding bian ji]
新詞語料彙編. 1 / 敎育部編印 ; [敎育部國語推行委員會研訂編輯]
Taibei Shi : Jiao yu bu, Minguo 87 [1998]
台北市 : 敎育部, 民國87 [1998]
 
 
Ba shi si nian chang yong yu ci diao cha bao gao shu / Jiao yu bu bian yin ; [bian ji zhe Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui]
八十四年常用語詞調查報告書 / 敎育部編印 ; [編輯者敎育部國語推行委員會]
Taibei Shi : Jiao yu bu, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 敎育部, 民國87 [1998]
 
 
Lu Xun yu "Guo fang wen xue" shi jian jing wei ji hou yi zheng / Wang Zhangling jiang ; Jiao yu bu she hui jiao yu si bian yin
魯迅與「國防文學」事件經緯及後遺症 / 王章陵講 ; 敎育部社會敎育司編印
by Wang, Zhangling
王章陵
[Taibei] : Jiao yu bu she hui jiao yu si, Minguo 66 [1977]
[臺北] : 敎育部社会敎育司, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Da xue ji du li xue yuan gai kuang / Jiao yu bu gao deng jiao you si zhu bian
大學曁獨立學院槪況 / 敎育部高等敎育司主編
[Taipei] : Guo li jiao yu zi liao guan : Da Zhongguo tu shu gong si yin xing, Minguo 71-[1982-]
[Taipei] : 國立敎育資料館 : 大中國圖書公司印行, 民國71- [1982-]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jin dai wen hua de jie gou yu chong jian : Kang Youwei, Liang Qichao : di 3 jie Zhongguo jin dai wen hua wen ti xue shu yan tao hui lun wen ji / Jiao yu bu gu wen shi...
中國近代文化的解構與重建 : 康有為, 梁啓超 : 第三届中國近代文化問題學術硏討會論文集 / 敎育部顧問室贊助 ; 陳百年先生學術基金會, 國立政治大學文學院主辦
by Zhongguo jin dai wen hua wen ti xue shu yan tao hui (3rd : 2000 : Guo li zheng zhi da xue)
中國近代文化問題學術硏討會 (3rd : 2000 : Guo li zheng zhi da xue)
Taibei shi : Chen Bainian xian sheng xue shu ji jin hui, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 陳百年先生學術基金會, 民國89 [2000]
 
 
Jiao yu bu zhong yao min zu yi shu chuan yi ji hua an zi liao mu lu hui bian / ce hua Guo li yi shu xue yuan chuan tong yi shu yan jiu zhong xin
敎育部重要民族藝術傳藝計畫案資料目錄彙編 / 策劃國立藝術學院傳統藝術硏究中心
[Taipei] : Jiao yu bu, Minguo 87 [1998]
[Taipei] : 敎育部, 民國87 [1998]
 
 
Hai yang sheng tai she ying ji / Jiao yu bu zhi dao ; [zuo zhe Fang Lixing ... et al.]
海洋生態攝影集 / 敎育部指導 ; [作者方力行 ...et al.]
[Gaoxiong Shi] : Guo li hai yang sheng wu bo wu guan chou bei chu, Minguo 88 [1999]
[高雄市]: 國立海洋生物博物館籌備處, 民國88 [1999]
 
 
Mu diao [electronic resource] : Huang Guili yi shi / Guo li yi shu xue yuan chuan tong yi shu yan jiu zhong xin
木雕 [electronic resource] : 黃龜理藝師 / 國立藝術學院傳統藝術硏究中心
by Huang, Guili, 1902-1996
黃龜理, 1902-1996
[Taibei] : Jiao yu bu : dai xiao chu Yi shu jia chu ban she, Minguo 86 [1997]
[台北] : 敎育部 : 代銷處藝術家出版舍, 民國86 [1997]
BookBook [electronic resource]
 
 
Zi xun wang lu shi dai tu shu zi xun li yong jiao yu yan tao hui lun wen ji / zhi dao dan wei Jiao yu bu ; zhu ban dan wei Guo li zheng zhi da xue tu shu zi xun xue yan jiu suo...
資訊網路時代圖書資訊利用敎育硏討會論文集/ 指導單位敎育部;主辦單位國立政治大學圖書資訊學硏究所;協辦單位國立政治大學圖書館
by Zi xun wang lu shi dai tu shu zi xun li yong jiao yu yan tao hui (1997 : Taipei, Taiwan)
資訊網路時代圖書資訊利用敎育硏討會 (1997 : Taipei, Taiwan)
[Taibei shi] : Guo li zheng zhi da xue tu shu zi xun xue yan jiu suo, Minguo 86 [1997]
[台北市]: 國立政治大學圖書資訊學硏究所, 民國86 [1997]
 
 
Zhongguo jin dai wen hua de jie gou yu chong jian : Chen Bainian : di 4 jie Zhongguo jin dai wen hua wen ti xue shu yan tao hui lun wen ji / Jiao yu bu gu wen shi, Zhonghua fa...
中國近代文化的解構與重建 : 陳百年 : 第四届中國近代文化問題學術硏討會論文集 / 敎育部顧問室, 中華發展基金管理委員會, 財團法人孫瑞麟先生文敎基金會贊助 ; 陳百年先生學術基金會, 國立政治大學文學院主辦
by Zhongguo jin dai wen hua wen ti xue shu yan tao hui (4th : 2001 : Guo li zheng zhi da xue)
中國近代文化問題學術硏討會 (4th : 2001 : Guo li zheng zhi da xue)
Taibei shi : Guo li zheng zhi da xue wen xue yuan, Minguo 90 [2001]
臺北市 : 國立政治大學文學院, 民國90[2001]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.