National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 53 Results for author:"China (Republic : 1949- ). Jiao yu bu"
Sort by:
 
 
Jiao yu bu gong bao / bian ji Jiao yu bu mi shu shi
教育部公報 / 編輯教育部秘書室
by China (Republic : 1949- ). Jiao yu bu
China (Republic : 1949- ). 教育部
Taibei Shi : Jiao yu bu mi shu shi
臺北市 : 教育部秘書室
 
 
Wen hua ju de di yi nian : Jiao yu bu wen hua ju cheng li zhou nian ji nian te kan / Jiao yu bu wen hua ju bian yin
文化局的第一年 : 敎育部文化局成立週年紀念特刊 / 敎育部文化局編印
by China (Republic: 1949- ). Jiao yu bu. Wen hua ru
China (Republic: 1949- ). 敎育部. 文化局
Taibei : Jiao yu bu wen hua ju, 1968
臺北 : 敎育部文化局, 1968
 
 
Zhongguo ke xue ren cai yan jiu gong zuo diao cha lu / Jiao yu bu ke xue jiao yu wei yuan hui bian
中國科學人才研究工作調查錄 / 教育部科學教育委員會編
by China (Republic : 1949- ). Jiao yu bu. Ke xue jiao yu wei yuan hui
China (Republic : 1949- ). 教育部. 科學教育委員會
[Taibei : Jiao yu bu ke xue jiao yu wei yuan hui bian, 1955?- ]
[台北 : 教育部科學教育委員會, 1955?- ]
 
 
Zhonghua Minguo jian guo shi / Jiao yu bu zhu bian ; [bian shen zhe Zhonghua Minguo jian guo shi bian zuan wei yuan hui]
中華民國建國史 / 教育部主編 ; [編審者中華民國建國史編纂委員會]
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 74-81 [1985-1991]
臺北市 : 國立編譯館, 民國74-81 [1985-1991]
 
 
San min zhu yi li lun you shi jian / Jiao yu bu yu Wen fu hui he bian
三民主義理論與實踐 / 教育部與文復會合編
Taibei Shi : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 幼獅文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
[Taipei?] : Ministry of Education, 1992-
 
 
Zhongguo min jian chuan tong ji yi lun wen ji
中國民間傳統技藝論文集
[Taipei] : Jiao yu bu, Minguo 73 [1984]
[Taipei] : 教育部, 民國73 [1984]
 
 
[Taipei, Taiwan : Bureau of International Cultural & Educational Relations, Ministry of Education, c1991]
 
 
Pi ying xi [electronic resource] : Zhang Decheng yi shi
皮影戲 [electronic resource] : 張德成藝師
[Taipei] : Zhonghua Minguo Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
[Taipei] : 中華民國敎育部, 民國86 [1997]
BookBook [electronic resource]
 
 
Yi ti zi zi dian [electronic resource] = Chinese character variants dictionary / Zhonghua Minguo jiao yu bu
異體字字典 [electronic resource] = Chinese character variants dictionary / 中華民國敎育部
[Taibei Shi] : Zhonghua Minguo jiao yu bu, 2000
[臺北市] : 中華民國敎育部, 2000
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Guo yu wen jiao yu cong shu. Di 1 ji [electronic resource] / Zhonghua Minguo jiao yu bu
國語文教育叢書. 第一輯 [electronic resource] / 中華民國教育部
[Taibei shi] : Zhonghua Minguo jiao yu bu, Minguo88 [1999]
[臺北市] : 中華民國教育部, 民國88 [1999]
BookBook [electronic resource]
 
 
Shi zi pei yu fa ji xiang guan fa gui xuan ji / Jiao yu bu bian yin
師資培育法及相關法規選輯 / 敎育部編印
Taibei shi : Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
台北市 ; 敎育部, 民國86 [1997]
 
 
She hui jiao yu wen xian xuan ji / Jiao yu bu bian
社會教育文獻選輯 / 教育部編
Taibei shi : Jiao yu bu, Minguo 83 [1994]
台北市 : 教育部, 民國83 [1994]
 
 
Zhonghua Minguo wen jiao gai kuang / [Zhongguo jiao yu bu bian yin]
中華民國文敎槪況 / [中國敎育部編印]
[Taibei : Jiao yu bu, Minguo 69 i.e. 1980]
[臺北 : 敎育部, 民國69 i.e. 1980]
 
 
Zhonghua Minguo jiao yu tong ji zhi biao
中華民國教育統計指標
[Taipei] : Jiao yu bu, [1989?-
[Taipei] : 教育部, [1989?-
 
 
Zhonghua Minguo jiao yu fa gui hui bian / Jiao yu bu bian
中華民國教育法規彙編 / 教育部編
by China
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1986?]
 
 
Bu dai xi [electronic resource] : Li Tianlu yi shi
布袋戲 [electronic resource] : 李天祿藝師
[Taipei] : Zhonghua Minguo Jiao yu bu, Minguo 86 [1997]
[Taipei] : 中華民國敎育部, 民國86 [1997]
BookBook [electronic resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.