National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"China (Republic : 1949- ). Guo min da hui"
Sort by:
 
 
Guo min da hui xian zheng yan tao wei yuan hui shi lu / Guo min da hui mi shu chu bian yin ; [bian shen zhe Guo min da hui xian zheng yan tao wei yuan hui shi lu bian shen wei...
國民大會憲政研討委員會實錄 / 國民大會秘書處編印 ; [編審者國民大會憲政研討委員會實錄編審委員會]
by China (Republic : 1949- ). Guo min da hui. Xian zheng yan tao hui
China (Republic : 1949- ). 國民大會. 憲政研討會
Taibei Shi : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 73 [1984]
台北市 : 國民大會秘書處, 民國73 [1984]
 
 
Fei E de bian jie jun shi chong tu / Guo min da hui mi shu chu bian
匪俄的邊界軍事衝突 / 國民大會秘書處編
by China (Republic : 1949- ). Guo min da hui
China (Republic : 1949- ). 國民大會
[Taibei] : [Guo min da hui], Minguo 58 [1969]
[台北] : [國民大會], 民國58 [1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Di 1 jie Guo min da hui li ci hui yi ti an suo yin : zi di 1 ci hui yi zhi di 6 ci hui yi / Guo min da hui mi shu chu bian yin
第一屆國民大會歷次會議提案索引 : 自第1次會議至第6次會議 / 國民大會秘書處編印
by China (Republic : 1949-). Guo min da hui. Mi shu chu
China (Republic : 1949-). 國民大會. 秘書處
Taibei Shi : Guo min da hui mi shu zhu, Minguo 71 [1982]
台北市 : 國民大會秘書處, 民國71 [1982]
 
 
Di yi jie Guo min da hui di liu ci hui yi shi lu / Guo min da hui mi shu chu bian yin
第一屆國民大會第六次會議實錄/ 國民大會秘書處編印
by China (Republic : 1949-). Guo min da hui. Mi shu chu
China (Republic : 1949-). 國民大會. 秘書處
[Taipei] : Guo min da hui mi shu zhu, Minguo 68 [1979]
[Taipei] : 國民大會秘書處, 民國68 [1979]
 
 
Di 1 jie guo min da hui dai biao li nian nian hui ti an suo yin : zi Minguo 39 nian zhi Minguo 70 nian / Guo min da hui mi shu chu bian yin
第一屆國民大會代表歷年年會提案索引 : 自民國 39年至民國 70年 / 國民大會秘書處編印
by China (Republic : 1949-). Guo min da hui. Mi shu chu
China (Republic : 1949-). 國民大會. 秘書處
Taibei shi : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 71 [1982]
台北市 : 國民大會秘書處, 民國71 [1982]
 
 
Di yi jie guo min da hui shi lu / Guo min da hui mi shu chu bian
第一屆國民大會實錄 / 國民大會秘書處編
by China (Republic : 1949- ). Guo min da hui. Mi shu chu
China (Republic : 1949- ). 國民大會. 秘書處
Taibei : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 50-55 [1961-1966]
臺北 : 國民大會秘書處, 民國50-55 [1961-1966]
 
 
Fei E bian jie tan pan yu Mao gong yang kuang zuo tai / Guo min da hui mi shu chu bian
匪俄邊界談判與毛共佯狂作態 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 59 [1970]
[台北] : 國民大會秘書處, 民國59 [1970]
 
 
Mao gong zheng su yu fei gan duo zhong xin lun / Guo min da hui Mi shu chu bian
毛共整肅與匪幹多中心論 / 國民大會秘書處編
[Taibei : Guo min da hui mi shu chu], Minguo 57 [1968]
[臺北 : 國民大會秘書處], 民國57 [1968]
 
 
Zhonghua Minguo xian fa zhi zhi ding
中華民國憲法之制定
[Taibei] : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 50 [1961]
[臺北] : 國民大會秘書處, 民國50 [1961]
 
 
Guo min da hui tong ji ji yao
國民大會統計輯要 / 國民大會
[Taipei] : Guo min da hui mi shu chu
[Taipei] : 國民大會秘書處
 
 
Fan Mao fan gong dou zheng de xin fa zhan / Guo min da hui mi shu chu bian
反毛反共鬥爭的新發展 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 57 [1968]
[台北] : 國民大會秘書處, 民國 57 [1968]
 
 
Gong fei nei bu quan li dou zheng / Guo min da hui mi shu chu bian
共匪內部權力鬥爭 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Gai chu, Minguo 56 [1967]
[台北] : 該處, 民國56 [1967]
 
 
Fei qing yan jiu zhuan ji / Guo min da hui mi shu chu bian
匪情硏究專輯 / 國民大會秘書處編
by China. Kuo min da hui
China. 國民大會
[Taibei : Guo min da hui mi shu chu], Minguo 55- [1966-
[台北 : 國民大會秘書處], 民國55- [1966-
 
 
Jin lai Mao fei dui wai de xiao lian gong shi / Guo min da hui mi shu chu bian
近來毛匪對外的笑臉攻勢 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Gai chu, Minguo 60 [1971]
[台北] : 該處, 民國 60 [1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Mao fei qie ju da lu er shi nian de zui xing / Guo min da hui mi shu chu bian
毛匪竊據大陸二十年的罪行 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Gai chu, Minguo 58 [1969]
[台北] : 該處, 民國58 [1969]
 
 
Zhonghua min guo xian fa
中華民國憲法
Uniform title: Xian fa (1946)
憲法 (1946)
by China
Taibei Shi : Guo min da hui mi shu chu, Min guo50 [1961]
臺北市 : 國民大會秘書處, 民國50 [1961]
 
 
Jin dai zheng zhi si chao / Guo min da hui mi shu chu bian
近代政治思潮 / 國民大會秘書處編
by Zhang, Jinjian, 1903-
張金鑑, 1903-
[Taibei], Minguo 55 [1966]
[台北], 民國55 [1966]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.