National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 48 Results for author:"China. Di zhi kuang chan bu"
Sort by:
 
 
Qu yu zhong li diao cha ji shu gui ding
区域重力调查技术規定
by China. Di zhi kuang chan bu
China. 地质矿产部
Beijing : Di zhi chu ban she, 1983
北京 : 地质出版社, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Shui wen di zhi, gong cheng di zhi = Shuiwendizhi gongchengdizhi
水文地质, 工程地质 = Shuiwendizhi gongchengdizhi
[Beijing?] : Di zhi kuang chan bu, "Shui wen di zhi gong cheng di zhi" bian ji bu
[北京] : 地质矿产部, "水文地质, 工程地质" 编辑部
 
 
Zhongguo di zhi = Zhongguo dizhi / Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu zhu ban
中国地质 = Zhongguo dizhi / 中华人民共和国地质矿产部主办
Beijing : Di zhi chu ban she
北京 : 地质出版社
 
 
Zhongguo di zhi kuang chan nian jian
中国地质矿产年鉴
Beijing : Di zhi chu ban she, 1989-1998
北京 : 地質出版社, 1989-1998
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu nian jian
中国华人民共和国地质矿产部年鉴
Beijing : Di zhi chu ban she, 1986-
北京: 地质出版社, 1986-
 
 
Zhongguo ming quan / Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu = Famous springs in China / Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.C
中国名泉 / 中华人民共和国地质矿产部 = Famous springs in China / Ministry of Geology and Mineral Resources, P.R.C
Beijing, China : Di zhi chu ban she, 1992
Beijing, China : 地质出版社, 1992
 
 
Di zhi kuang chan sheng chan jing ying guan li fa gui hui ji / Di zhi kan bu zhi guan ju bian
地质矿产生产经營管理法規汇辑 / 地质矿产部直管局编
by China
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991-<1992 >
北京 : 地质出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991-<1992 >
 
 
Nujiang, Lancang jiang, Jinsha jiang di qu zhong yao jin shu kuang chan cheng kuang te zheng ji fen bu gui lü / Li Yongsen ... [et al.] bian zhu
怒江, 澜沧江, 金沙江地区重要金属矿产成矿特征及分布规律 / 李永森 ... [et al.] 编著
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Shizhuyuan wu duo jin shu kuang chuang di zhi / Wang Changlie [et. al ...]
柿竹园钨多金属矿床地质 / 王昌烈 [et. al ...]
Beijing : Di zhi chu ban she, 1987
北京 : 地质出版社, 1987
 
 
Chang Jiang San Xia gong cheng ku an wen ding xing yan jiu / Di zhi kuang chan bu bian xie zu bian zhu
长江三峡工程库岸稳定性硏究 / 地质矿产部编写组编著
Beijing : Di zhi chu ban she, 1988
北京 : 地质出版社, 1988
 
 
Xihua shan wu kuang di zhi / Wu Yongle ... [et al.]
西华山钨矿地质 / 吳永乐 ... [et al.]
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 地质出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Nanling Diqu qu yu di qiu hua xue / Yu Chongwen [and others] deng zhu
南岭地区区域地球化学 / 於崇文 [and others]等著
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
Nujiang, Lancang jiang, Jinsha jiang di qu da di gou zao / Chen Bingwei ... [et al.]
怒江, 澜沧江, 金沙江地区大地构造 / 陈炳蔚 ... [et al.]
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Ke xue shi ji kan / Ke xue shi ji kan bian ji wei yuan hui bian
科學史集刋 / 科學史集刋編輯委員會編
Beijing : Di zhi chu ban she
北京 : 地貭出版社
 
 
Nan Hai di zhi yu you qi zi yuan / Di zhi kuang chan bu Nan Hai di zhi diao cha zhi hui bu ; Jin Qinghuan zhu bian
南海地质与油气资源 / 地质矿产部南海地质调查指挥部 ; 金庆焕主编
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 地质出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1989
 
 
Zhongguo de ao tao xi / Lai Caigen deng zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
中国的奥陶系 / 赖才根等著 ; [地质矿产部书刊编辑室编辑]
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Shu fa gai lun / Li Shenyan ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
书法概论 / 李慎言 ; [地质矿产部书刊编辑室编辑]
by Li, Shenyan, 1895-
李慎言, 1895-
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing faxing suo fa xing, 1984
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Dong nan di yi shan--Jiuhua shan / Sun Yufei, Jiang Muqing, Chen Renjun bian zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
东南第一山--九华山 / 孙毓飞, 蒋木靑, 陈人钧编著 ; [地质矿产部书刊编辑室编辑]
by Sun, Yufei
孙毓飞
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 地质出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Jinan de quan shui / Tao Liangxi bian zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
济南的泉水/ 陶良喜编著;[地质矿产部书刋编辑室编辑]
by Tao, Liangxi
陶良喜
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 地质出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Chengde lan sheng / Shi Lin, Chunjiang bian zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
承德览胜 / 石林, 春江编著 ; [地质矿产部书刊编辑室编辑]
by Shi, Lin
石林
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.