National Library of Australia

Showing 1 - 2 of 2 Results for author:"Coyet, Fredrik, 1620-1689"
Sort by:
 
 
Bei yi wu de Taiwan : He Zheng Tai jiang jue zhan shi mo ji / He wen yuan zhu C. E. S. ; Ying yi Rev. William Campbell (Gan Weilin) ; Han yi Lin Yewen ; dao du Xu Xueji
被遺誤的台灣 : 荷鄭台江決戰始末記 / 荷文原著 C. E. S. ; 英譯 Rev. William Campbell (甘為霖) ; 漢譯林野文 ; 導讀許雪姬
Uniform title: 't verwaerloosde Formosa. Chinese
by Coyet, Fredrik, 1620-1689
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2011
台北市 : 前衛出版社, 2011
 
 
Zheng Chenggong fu Tai wai ji / C.E.S zhu ; Li Xinyang, Li Zhenhua he yi
鄭成功復臺外記 / C.E.S. 著 ; 李辛陽, 李振華合譯
by Coyet, Fredrik, 1620-1689
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.