National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Cui, Hong"
Sort by:
 
 
by Cui, Hong, active 496-525
崔鴻, active 496-525
[Hubei] : Hubei guan shu chu, Guangxu 12 [1886]
[湖北] : 湖北官書處, 光緖12 [1886]
 
 
Shi liu guo chun qiu : [16 juan] / Cui Hong zhuan
十六國春秋 : [16卷] / 崔鴻撰
by Cui, Hong, active 496-525
崔鴻, active 496-525
Shanghai : Shanghai Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 上海中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Zhang Pengchun lun jiao yu yu xi ju yi shu / Cui Guoliang, Cui Hong bian ; Dong Xiuhua Ying wen bian yi
张彭春论敎育与戏剧艺术 / 崔囯良, 崔红编 ; 董秀桦英文编译
by Chang, Peng Chun, 1892-1957
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2003
天津市 : 南开大学出版社, 2003
 
 
Zhongguo xue xiao jiao yu yan jiu / zhu bian Cui Wei, Cui Hong, He Changchuan
中国学校教育硏究 / 主编崔巍, 崔宏, 贺长川
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002
北京市 : 中国统计出版社 : 经销新华书店, 2002
 
 
Shi liu guo chun qiu ji bu / Tang Qiu zhuan
十六國春秋輯補 / 湯球撰
by Tang, Qiu, 1804-1881
湯球, 1804-1881
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Shi liu guo chun qiu ji bu / Cui Hong zhuan ; Tang Qiu ji bu ; Wang Luyi, Wang Lihua dian jiao
十六國春秋輯補 / 崔鴻撰 ; 湯球輯補 ; 王魯一, 王立華點校
by Tang, Qiu, 1804-1881
湯球, 1804-1881
Jinan : Qi lu shu she, 2000
济南 : 齊魯書社, 2000
 
 
Wu Yue chun qiu : [6 juan] / (Han) Zhao Ye zhuan
吳越春秋 : [6卷] / (漢) 趙曄撰
by Zhao, Ye, active 40
趙曄, active 40
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Hong, Xiuquan ping zhuan / Cui Zhiqing, Hu Chenyou zhu
洪秀全评传 / 崔之清, 胡臣友著
by Cui, Zhiqing
崔之清
[Nanjing shi] : Nanjing da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
[南京市] : 南京大学出版社 : 江苏省新华书店发行, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.