National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 253 Results for author:"Damrongrachanuphap, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943"
Sort by:
 
 
Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp : phraniphon
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระนิพนธ์
 
 
Lamdap sakun Khotchasēnī ; kap , Bōrānnakhadī Mō̜n : mī phrawičhān / khō̜ng Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ลำดับสกุลคชเสนี กับ โบราณคดีมอญ : มีพระวิจารณ์ / ของ สมเด็จ-- กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Krung Thēp : Čhamrœ̄n Phiphitthamontrī], 2482 [1939]
[กรุงเทพฯ : จำเริญ พิพิธมนตรี], ๒๔๘๒
 
 
`Athibāi thưng rư̄ang thīeo / [Somdet Phračhao Bō̧rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongongrāchānuphāp]
อธิบายถึงเรื่องเที่ยว / [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Bangkok] : `Ongkān Khā khō̧ng Khurusaphā, 2504 [1961]
 
 
Prachum phraniphon bettalet (bāng rư̄ang) / khō̜ng Somdet Phračhaobō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrc̄hānuphāp
ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด (บางเรื่อง) / ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Uniform title: Works. Selections. 1966
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Nāi Phat Wongkhačhō̜n], 2509 [1966]
[พระนคร : ครอบครัวนายพัฒน วงษ์ขจร], ๒๕๐๙
 
 
Rư̄ang praditsathān phrasong Sayāmmāwong nai Langkā thawīp / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp song rīaprīang...
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป / สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพฯ ทรงเรียบเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์ฯ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Krung Thēp] : Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong, 2459 [1916]
[กรุงเทพฯ] : สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์ฯ, ๒๔๕๙
 
 
Nithān bōrannakhadī / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
นิทานโบราณคดี / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thēp : Nāi Chumphon Phō̜npraphā, 2515 [1972] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2515 [1972]
กรุงเทพฯ : นายชุมพล พรประภา, ๒๕๑๕ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Banthu'k rapsang Somdet... Krom Phraya Damrong Rachanuphap prathan Mo.Ro.Wo. Sumonchat Sawatdikun
บันทึกรับสั่งสมเด็จ... กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประธาน ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล
by Damrongrachanuphap, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thep Maha Nakhon : Samnakphim Bamrung Bandit, 2530 [1987]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บำรุงบัณฑิต, 2530 [1987]
 
 
Uniform title: Phraprawat Somdet Phra Narēsūan Mahārāt. English
by Damrongrāchānuphāp Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Bangkok, Thailand : Toyota Thailand Foundation : Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project, 2008
 
 
Phra ratchaphongsawadan Krung Rattanakosin Ratchakan thi 5 / phra niphon Somdet Phrachao Borommawongthoe Krommaphraya Damrongrachanuphap
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrachanuphap, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Krung Thep ... ] : Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2504 [1961]
 
 
Tamnān khrư̄ang mahōrī pīphāk / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp, song phraniphon
ตำนานเครื่องมะโหรีปี่พาทย์ / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Phra Nakhō̜n : Phra Samʻāngdontrī, 2474 [1931] , Phra Nakhō̜n : Rātchabandittayasaphā, Mīnākhom 2474 [March 1931]
พระนคร : ครอบครัวสุอังคะวาทิน, ๒๔๗๔ , พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, ๒๔๗๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tamnān rư̄ang khrư̄angto̜ læ thūaipan / phraniphon Somdet-- Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa ʻAmāttayakun, 2507 [1964] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Mīnākhom 2507 [March 1964]
พระนคร : ครอบครัวอมาตยกุล, ๒๕๐๗ , พระนคร : กรมศิลปากร, มีนาคม ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
 
Prachum phongsāwadān phāk thī 26 rư̄ang tamnān wang kao / phraniphon Somdet Phračhaobō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๖ เรื่อง ตำนานวังเก่า / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Mō̜m Rātchawong Lek Ngō̜nrot], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหม่อมราชวงศ์ เล็ก งอนรถ], ๒๕๑๓
 
 
Prawat Sunthō̜n Phū / phraniphon Somdet-- Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp. Nirāt Mư̄ang Klǣng / khō̜ng Sunthō̜n Phū ; læ, Prawat Mư̄ang...
ประวัติสุนทรภู่ / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. นิราศเมืองแกลง / ของสุนทรภู่ ; และ, ประวัติเมืองแกลง
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Witsamon, 2516 [1973] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Makarākhom 2516 [ December 2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววิสมล, ๒๕๑๖ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, มกราคม ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tamnān rư̄ang khrư̄angto læ thūaipan / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์้เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Rō̜ng Sawēk Trī Nāi Phimānbō̜rirak] , 2523 [1980]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว รองเสวกตรี นายพิมานบริรักษ์], ๒๕๒๓
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.