National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Denborough, David"
Sort by:
 
 
Ji ti xu shi shi jian : yi xu shi de fang shi hui ying chuang shang = Collective narrative practice / [Ao] Dawei Dengbole (David Denborough) zhu ; Bing Shu yi
集体叙事实践 : 以叙事的方式回应创伤 = Collective narrative practice / [澳] 大卫·登伯勒 (David Denborough) 著 ; 冰舒译
Uniform title: Collective narrative practice : responding to individuals, groups, and communities who have experienced trauma. Chinese
by Denborough, David
Beijing : Ji xie gong ye chu ban she, 2015 , ©2015
北京 : 机械工业出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Adelaide, S. Aust. : Dulwich Centre Publications, c2002
 
 
Xu shi zhi liao de shi jian : Yu mai ke chi xu dui hua / Maike Huaite = Michael White zhu ; Dawei Danboluo = David Denborough bian ji ; Ding Fan yi
敘事治療的實踐 : 與麥克持續對話 / 麥克.懷特 = Michael White 著 ; 大衛.丹博洛 = David Denborough 編集 ; 丁凡譯
Uniform title: Narrative Practice. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Taibei Shi : Zhang lao shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 張老師文化事業股份有限公司, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.