National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Deng, Kaisong"
Sort by:
 
 
Jiu jiu gui yi / Deng Kaisong, Gu Mu zhu
九九归一 / 邓开颂, 古木著
by Deng, Kaisong
邓开颂
Beijing : Zhongyang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
 
Aomen cang sang 500 nian / Xie Houhe, Deng Kaisong zhu
澳门沧桑500年 / 谢后和, 邓开颂著
by Xie, Houhe, 1945-
谢后和, 1945-
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2014
广州 : 广东教育出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Kejia ren zai Raoping / zhu bian Deng Kaisong, Yu Siwei
客家人在饶平 / 主编邓开颂, 余思伟
Guangzhou : Feng xing xin xi you xian gong si, 1994
广州 : 风行信息有限公司, 1994
 
 
Aomen gang shi zi liao hui bian, 1553-1986 / Deng Kaisong, Huang Qichen bian
澳门港史资料汇编, 1553-1986 / 邓开颂, 黄启臣编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.