National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 181 - 200 of 426 Results for author:"Di tu chu ban she"
Sort by:
 
 
Hengyang Nanyue lü you jiao tong tu [cartographic material] = Communication and tourist maps of Hunan / Hunan di tu chu ban she bian zhi
衡阳南岳旅游交通图 [cartographic material] = Communication and tourist maps of Hunan / 湖南地图出版社编制
by Hunan di tu chu ban she
湖南地图出版社
[Changsha] : Hunan di tu chu ban she, 2001
[长沙] : 湖南地图出版社, 2001
MapMap [cartographic material] =]
 
 
Beijing jie dao hu tong di tu ji / Zhongguo di tu chu ban she
北京街道胡同地图集 / 中国地图出版社
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
Beijing shi : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
北京市 : 中国地图出版社, 1998
 
 
Chongqing Shi di tu ji = Chongqing / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
重庆市地图集 = Chongqing / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Gu jin si chou zhi lu : "yi dai yi lu" quan jing di tu / zhu bian Xi Ping, Liu Wenjie ; zhi tu Liu Jingxue
古今丝绸之路 : "一带一路"全景地图 / 主编席平, 刘文杰 ; 制图刘经学
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2017
北京 : 中国地图出版社, 2017
MapMap [text, cartographic image, sheet]
 
 
Tu shuo Zhongguo li shi. Ming / Zhongguo di tu chu ban she zhi ; Li Lanfang zhuan wen
图说中国历史. 明 / 中国地图出版社制 ; 李兰芳撰文
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2014
北京市 : 中国地图出版社, 2014
MapMap [text, cartographic image, volume]
 
 
Zhanjiang you lan tu [cartographic material] = Zhanjiang tourist map / Guangdong Sheng di tu chu ban she bian zhi
湛江游览图 [cartographic material] = Zhanjiang tourist map / 广东省地图出版社编制
by Guangdong Sheng di tu chu ban she
广东省地图出版社
Guangzhou Shi : Guangdong Sheng di tu chu ban she, 1999
广州市 : 广东省地图出版社, 1998
MapMap [cartographic material] =]
 
 
Guizhou Sheng di tu [cartographic material] / Zhongguo di tu chu ban she bian zhi
貴州省地图 [cartographic material] / 中囯地图出版社编制
by Zhongguo di tu chu ban she
中囯地图出版社
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
[北京] : 中囯地图出版社, 1998
 
 
Zhongguo di tu : ban tu zhi shi / Hunan di tu chu ban she bian zhi ; ze ren bian ji She Shijian ; shen ding Lei Yinxun
中国地图 : 版图知识 / 湖南地图出版社编制 ; 责任编辑佘世建 ; 审定雷宜逊
by Hunan di tu chu ban she
湖南地图出版社
Changsha Shi : Hunan di tu chu ban she, 2014
长沙市 : 湖南地图出版社, 2014
MapMap [text, cartographic image, sheet]
 
 
Chongqing Shi cheng qu tu [cartographic material] / Chengdu di tu chu ban she
重庆市城区图 [cartographic material] / 成都地图出版社
by Chengdu di tu chu ban she
成都地图出版社
Chengdu : Chengdu di tu chu ban she, 2002
成都 : 成都地图版社, 2002
 
 
Heilongjiang sheng, Jilin sheng, Liaoning sheng [cartographic material] / Di tu chu ban she bian zhi
黑龙江省, 吉林省, 辽宁省 [cartographic material] / 地图出版社编制
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
[Beijing] : Di tu chu ban she, 1980
[北京] : 地图出版社, 1980
 
 
Tu shuo Zhongguo li shi. Yuan / Zhongguo di tu chu ban she zhi ; Li Lanfang zhuan wen
图说中国历史. 元 / 中国地图出版社制 ; 李兰芳撰文
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2014
北京市 : 中国地图出版社, 2014
MapMap [text, cartographic image, volume]
 
 
Henan Sheng di tu ji = Henan / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
河南省地图集 = Henan / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Zhongguo fen sheng gong lu jiao tong di tu ji = Zhongguo fen sheng gonglu jiaotong dituji / [shen jiao Shen Shi'an, Meng Xiaohui ; zhuan wen Jin Fu ; chong ban xiu ding Du...
中国分省公路交通地图集 = Zhongguo fen sheng gonglu jiaotong dituce / [审校申士安, 孟潇卉 ; 撰文金符 ; 重版修订杜秀荣 ... et al. ; 中国地图出版社主编, 制版]
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
[Peking] : Di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Tourist map of Beijing = Beijing you lan tu / Di tu chu ban she bian zhi chu ban
Tourist map of Beijing = 北京游览图 / 地图出版社编制出版
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
Beijing : Cartographic Publishing House = Di tu chu ban she, 1979, reprinted 1983
北京 : Cartographic Publishing House = 地图出版社, 1979, 1983年第4次印刷
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Qinghai Sheng di tu ji = Qinghai / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
青海省地图集 = Qinghai / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu [cartographic material] Jiangxi Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Jiangxi province / [Wang Ziqiang zhu bian]
中国古地图辑录 [cartographic material] 江西省辑 = Complete collection of early maps in China. Jiangxi province / [王自强主编]
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2012
北京 : 星球地图出版社, 2012
 
 
San Xiang Zhen quan tu [cartographic material] / Guangdong Sheng di tu chu ban she bian zhi
三乡镇全图 [cartographic material] / 广东省地图出版社编制
by Guangdong Sheng di tu chu ban she
广东省地图出版社
[Guangzhou] : Guangdong Sheng di tu chu ban she, 2000
[广州] : 广东省地图出版社, 2000
 
 
Guangdong Sheng lü you di tu ce [cartographic material] = GuangdongSheng lüyou dituce / Guangdong sheng di tu chu ban she bian
广东省旅游地图册 [cartographic material] = GuangdongSheng lüyou dituce / 广东省地图出版社编
by Guangdong Sheng di tu chu ban she
广东省旅游地图出版社
Guangzhou : Guangdong sheng di tu chu ban she, 2007
广州 : 广东省地图出版社, 2007
MapMap [cartographic material] =]
 
 
Fujian Sheng qing di tu ji [Cartographic material] = Fujian shengqing dituji / [Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi ; "Fujian Sheng qing di tu ji" bian zuan wei...
福建省情地图集 [Cartographic material] = Fujian shengqing dituji / [福建省地图出版社编制 ; 福建省情地图集编纂委员会主编]
by Fujian Sheng di tu chu ban she
福建省地图出版社
Fuzhou Shi : Fujian Sheng di tu chu ban she, 2009
福州市 : 福建省地圖出版社, 2009
MapMap [Cartographic material] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.