National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 421 - 426 of 426 Results for author:"Di tu chu ban she"
Sort by:
 
 
Zhongguo li shi di zhen tu ji : Qing shi qi / Guo jia di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo, Fu dan da xue Zhongguo li shi di li yan jiu suo zhu bian ; [Zhongguo di tu chu ban she...
中國歷史地震圖集 : 清時期 / 國家地震局地球物理硏究所, 复旦大学中国历史地理硏究所主编 ; [中国地图出版社绘制出版] = Atlas of the historical earthquakes in China : the Qing dynasty period / compiler, Institute of Geophysics, State Seismological Bureau and Institute of Chinese Historical Geography, Fudan University
by Guo jia di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo (China)
國家地震局地球物理硏究所 (China)
[Peking] : Zhongguo di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 中国地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhongguo di xing [cartographic material] / Di tu ke xue yan jiu suo zhi zuo ; ze ren bian ji: Shen Shian ; diao mo: Huang Yanqi
中国地形 [cartographic material] / 地图科学研究所制作 ; 责任编辑 申士安; 雕模: 黄衍其
by Di tu ke xue yan jiu suo (China)
地图科学研究所 (China)
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she chu ban : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中国地图出版社出版: 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Zhongguo li shi di zhen tu ji : Ming shi qi / Guo jia di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo, Fu dan da xue Zhong guo li shi di li yan jiu suo bian ji ; [Di tu chu ban she hui zhi...
中國歷史地震圖集 : 明时期 / 国家地震局地球物理硏究所, 复旦大学中国历史地理硏究所编辑 ; [地图出版社绘制出版] = Atlas of the historical earthquakes in China : the Ming dynasty period / compiled by Institute of Geophysics, State Seismological Bureau and Institute of Chinese Historical Geography, Fudan University ; Cartographic Publication House
by Guo jia di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo (China)
国家地震局地球物理硏究所 (China)
[Peking] : Di qiu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 地球出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Shi jie yi chan di tu ji. Zhongguo juan [cartographic material] / [Du Yue, Gao Xirui zhu bian ; zhu bian dan wei] Zhonghua Renmin Gongheguo lian he guo jiao ke wen zu zhi quan...
世界遗产地图集. 中国卷 / [杜越, 高锡瑞主编 ; 主编单位]中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会 ; 中国地图出版社
by Du, Yue
杜越
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2004
北京市 : 中国地图出版社, 2004
 
 
Guangdong lü you / Zhongshan da xue yao gan ying yong zhong xin, Guangzhou Shi lü you ju he bian = Tourist atlas of Guangdong Province / compiled by Centre for Remote...
廣東旅游 / 中山大學遙感應用中心, 廣州市旅遊局合編 = Tourist atlas of Guangdong Province / compiled by Centre for Remote Sensing Zhongshan Unniversity & Guangzhou Municipal Tourism Bureau
[Canton] : Guangdong Sheng di tu chu ban she, 1990
[Canton] : 广东省地图出版社, 1990
 
 
Zhongguo di tu xue nian jian / Zhongguo ce hui xue hui di tu zhi tu zhuan ye wei yuan hui, Zhongguo di tu chu ban she di tu ke xue yan jiu suo = Chinese yearbook of cartography
中国地图学年鉴 / 中国测会学会地图制图专业委员会, 中国地图出版社地图科学研究所 = Chinese yearbook of cartography
[Peking] : Zhongguo di tu chu ban she, 1991-
[Peking] : 中国地图出版社, 1991-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.