National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2906 Results for author:Dong
Sort by:
 
 
Shen mi de hong se mu shi Dong Jianwu / Dong Xiafei, Dong Yunfei zhu
神秘的紅色牧師董健吾 / 董霞飞, 董云飞著
by Dong, Xiafei
董霞飞
Beijing : Beijing chu ban she, 2001
北京 : 北京出版社, 2001
 
 
Li dai quan chen fa ji de ao mi / Dong Shucheng, Zhong Sheng, Dong Lei bian zhu
历代权臣发迹的奥秘 / 董书城, 钟声, 董磊编著
by Dong, Shucheng
董书城
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1995
北京 : 中国国际广播出版社, 1995
 
 
Zhongguo gu piao shi chang he fa lü bi bei / Dong Jie, Dong Ping, Jia Jianwei bian zhu
中国股票市场和法律必备/ 董杰,董平,贾建伟编著
by Dong, Jie
董杰
Nanjing : Hehai da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1991
南京: 河海大学出版社: 江苏省新华书店, 1991
 
 
Xian dai lin chuang Zhong yao xue / bian zhu Dong Kunshan, Wang Xiuqin, Dong Yifan
现代临床中药学 / 编著董昆山, 王秀琴, 董一凡
by Dong, Kunshan
董昆山
Beijing Shi : Zhongguo Zhong yi yao chu ban she, 1998
北京市 : 中囯中医药出版社, 1998
 
 
Liang an qi ye lao zi guan li de 5 ba jin yao : fa zhan he xie wen ding de xin xing lao dong guan xi chuang zao lao zi shuang ying / Zuo zhe, Dong Fengru, Dong Fenghao, Wu Jinzhu
兩岸企業勞資管理的5把金鑰 : 發展和諧穩定的新型勞動關係創造勞資雙贏 / 作者, 董峰如, 董峰豪, 吳錦珠
by Dong, Fengru
董峰如
Taibei Shi : Shang xun wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 商訊文化事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Dong Biwu jia shu / Dong Biwu zhu ; Dong Shaoren bian xuan
董必武家书 / 董必武著 ; 董绍壬编选
by Dong, Biwu, 1886-1975
董必武, 1886-1975
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016
北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Mei you yu yan de sheng huo = Silence / Dong Xi
没有语言的生活 = Silence / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Er guang xiang liang = Voices in the light / Dong Xi
耳光响亮 = Voices in the light / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Cai dao jin tou = Tears for water / Dongxi
猜到尽头 = Tears for water / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Yin xu wen zi wai bian, Dong Zuobin bian, Yan Yiping shi
殷虛文字外編, 董作濱編, 嚴一萍釋
by Dong, Zuobin, 1895-1963
董作賓, 1895-1963
Taibei, Yi wen yin shu guan, Minguo 45 [1956]
台北, 藝文印書館, 民國45 [1956]
 
 
Dong Qichang kai shu mo ji si zhong / [zhu bian Hong Ludong, Dong Kaizhang, Li Guangye]
董其昌楷書墨蹟四種 / [主編洪陸東, 董開章, 李光業]
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
[Taibei?] : Zhongguo shu fa xue hui, Minguo 63 [1974]
[臺北?] : 中國書法學會, 民國63 [1974]
 
Kai guo da dian [picture] / Dong Xiwen zuo
开国大典 [picture] / 董希文作
by Dong, Xiwen, 1914-1973
Dong, Xiwen, 1914-1973
[Peking] : Ren min mei shu chu ban she, 1953
[Peking] : 人民美术出版社, 1953
PicturePicture, OnlineOnline
 
 
Dong Biwu lin ye wen xuan / Lin ye bu "Dong Biwu lin ye wen xuan" bian ji zu
董必武林业文选 / 林业部 "董必武林业文选"编辑组
by Dong, Biwu, 1886-1975
董必武, 1886-1975
[Peking] : Zhongguo lin ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中国林业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Dong Zuobin xian sheng quan ji / Dong Zuobin zhu ; [bian ji zhe "Dong Zuobin xian sheng quan ji" bian ji wei yuan hui]
董作賓先生全集 / 董作賓著 ; [編輯者"董作賓先生全集"編輯委員會]
Uniform title: Works. 1977
by Dong, Zuobin, 1895-1963
董作賓, 1895-1963
Taibei Xian Banqiao Shi : Yi wen yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北縣板橋市 : 藝文印書舘, 民國66 [1977]
 
 
Zhongguo dong wu zhi. Ruan ti dong wu men. Tou zu gang / Dong Zhengzhi bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian
中国动物志. 软体动物门. 头足纲 / 董正之编著 ; 中国科学院中国动物志编辑委员会主编
by Dong, Zhengzhi, 1929-
董正之, 1929-
Beijing : Ke xue chu ban she, 1988
北京 : 科学出版社, 1988
 
 
Xi you bu / Dong Yue zhu
西游补 / 董说著
by Dong, Yue, 1620-1686
董说, 1620-1686
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Cha shi = Chashi / Dong Shangsheng, Wang Jianrong bian zhu
茶史 = Chashi / 董尚胜, 王建荣编著
by Dong, Shangsheng
董尚胜
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2003
杭州 : 浙江大学出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.