National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"Dong, Baocun"
Sort by:
 
 
Bi ji kai guo jiang shuai / Dong Baocun zhu
笔记开国将帅 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2006
杭州市 : 浙江人民出版社, 2006
 
 
Shou xian huai ren tang / Dong Baocun zhu
授衔怀仁堂 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1998
北京 : 中国青年出版社, 1998
 
 
Yang Yu Fu shi jian zhen xiang / Dong Baocun
杨余傅事件真相 / 董保存
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Chong fang Jinggang shan / Dong Baocun zhu
重返井冈山 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing Shi : Zhongguo qing nian chu ban she, 1998
北京市 : 中国青年出版社, 1998
 
 
Zou jin huai ren tang = Zoujin Huairentang / Dong Baocun zhu
走进怀仁堂 = Zoujin Huairentang / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing Shi : Zhonggong dang shi chu ban she, 2005
北京市 : 中共党史出版社 2005
 
 
Mao Zedong he shi jie feng yun ren wu / Dong Baocun zhu
毛泽东和世界风云人物 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Ren min chu ban she, 1993
北京 : 人民出版社, 1993
 
 
Zai li shi de xuan wo zhong : yu Mao Zedong you guan de wang shi / Dong Baocun zhu
在历史的漩涡中 : 与毛泽东有关的往事 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
[Peking] : Zhong wai wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 中外文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhi you si ge ren / Dong Baocun ; [cha tu Chen Yuxian]
只有四个人 / 董保存 ; [插图陈玉先]
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Tan Zhenlin wai zhuan / Dong Baocun
谭震林外传 / 董保存
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1992
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1992
 
 
Qian mian shi xue hong de deng = Qianmian shi xuehong de deng / Dong Baocun zhu
前面是血红的灯 = Qianmian shi xuehong de deng / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Kunlun chu ban she, 1987
北京 : 昆仑出版社, 1987
 
 
Feng qi Diaoyutai / Dong Baocun zhu
风起钓鱼台 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1998
北京 : 中国青年出版社, 1998
 
 
Zou shang Tian'anmen/ Dong Baocun zhu
走上天安门 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1998
北京: 中国青年出版社, 1998
 
 
Xin si jun zheng zhan ji shi / Chang Jingzhu, Dong Baocun, Gu Baozi zhu
新四军征战纪实 / 常敬竹, 董保存, 顾保孜著
by Chang, Jingzhu
常敬竹
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she, 2002
北京 : 解放军文艺出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.