National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 156 Results for author:"Dong, Fangli"
Sort by:
 
Huang chao yi tong yu di quan tu [cartographic material] / [Dong Fangli fang hui]
皇朝壹統輿地全圖 [cartographic material] / [董方立仿繪]
by Dong, Fangli
董方立
Yanghu : Zhi shu shu, Daoguang 12 [1832]
陽湖 : 志書塾, 道光12 [1832]
 
 
Liu shou er tong de jiao yu pei yang yu qing gan jiao liu / Dong fang [deng]
留守儿童的教育培养与情感交流 / 东方[等]
by Dong, Fang
东方
Chengdu : Dian zi ke ji da xue chu ban she, 2010
成都 : 电子科技大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Kao gu xue ling jian, Dong fang za zhi she bian zuan
考古學零簡, 東方雜誌社編纂
by Dong fang za zhi she
東方雜誌社
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 12 [1923]
上海, 商務印書館, 民國12 [1923]
 
 
Dong fang bai ke quan shu : yang ben
東方百科全書 : 樣本
by Taiwan dong fang shu dian
台湾東方書店
Taibei : Taiwan dong fang shu dian, [Minguo] 42 [1953]
台北 : 台湾東方書店, [民國]42 [1953]
 
 
Zhongguo she hui wen hua / Dong fang za zhi she bian zuan [Daoye Junshan deng zhu]
中國社會文化 / 東方雜誌社編纂 [稻葉君山等著]
by Dong fang za zhi she
東方雜誌社
Shanghai : Shang wu yin shu guan Minguo 13 [1924]
上海 : 商務印書館 民國13 [1924]
 
 
Mao zhu xi zai Jinggang Shan / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
毛主席在井岡山 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Zhan wu bu sheng de Mao Zedong si xiang zhao liang le ge ming yi shu wu tai! / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
战无不胜的毛泽东思想照亮了革命艺术舞台! / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
He ping yu you yi / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
和平與友誼 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Wei da de Zhongguo gong chan dang wan sui, wei da de ling xiu Mao zhu xi wan sui : re lie qing zhu Zhongguo gong chan dang di jiu ci quan guo dai biao da hui sheng li zhao kai /...
伟大的中国共产党万岁, 伟大的领袖毛主席万岁 : 热烈庆祝中国共产党第九次全国代表大会胜利召开 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Wei da ling xiu Mao zhu xi wan sui ! wan sui ! wan wan sui ! (2) / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
伟大领袖毛主席万岁! 万岁! 万万岁! (2) / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Yi jiu si wu nian, wei da ling xiu Mao zhu xi he ta de qin mi zhan you Lin Biao tong zhi zai Yan'an / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
一九四五年, 伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪同志在延安 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Xing fu qu / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
幸福渠 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image]
 
 
Su Yu jiang jun, Xu Haidong jiang jun, Huang Kecheng jiang jun, Chen Geng jiang jun, Tan Zheng jiang jun, Xiao Jingguang jiang jun, Zhang Yunyi jiang jun, Luo Ruiqing jiang jun,...
粟裕将军, 徐海东将军, 黄克诚将军, 陈赓将军, 谭政将军, 萧劲光将军, 张云逸将军, 罗瑞卿将军, 王树声将军, 许光达将军 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Nong ye xue Dazhai / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
农业学大寨 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Zai Mao Zedong si xiang tong shuai xia fen yong qian jin! / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
在毛泽东思想统帅下奋勇前进! / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Zhongguo ren min de wei da ling xiu Mao zhu xi / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
中国人民的伟大领袖毛主席 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Wei da ling xiu Mao zhu xi wan sui ! wan sui ! wan wan sui ! / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
伟大领袖毛主席万岁! 万岁! 万万岁! / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Mao zhu xi zai Tian'an Men cheng lou shang jian yue wu chan jie ji wen hua ge ming da jun (1966) / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
毛主席在天安门城楼上检阅无产阶级文化革命大军(1966) / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Gong ye xue Daqing, nong ye xue Dazai, quan guo xue ren min jie fang jun / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
工业学大庆, 农业学大寨, 全国学人民解放军 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Zui zui jing ai de Mao zhu xi, zhu nin wan shou wu jiang! / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
最最敬爱的毛主席, 祝您万寿无疆! / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.