National Library of Australia

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Dong, Niao"
Sort by:
 
 
Wang lu ba quan sheng si dou : quan qiu zi xun de wu xing jue li / Dong Niao zhu
網路霸權生死鬥 : 全球資訊的無形角力 / 東鳥著
by Dong, Niao
東鳥
Taibei Shi : Shang qi zi xun gu fen you xian gong si, 2016
台北市 : 上奇資訊股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo shu bu qi de wang luo zhan zheng = We can't lose the cyber war / Dong Niao zhu
中国输不起的网络战争 = We can't lose the cyber war / 东鸟著
by Dong, Niao
东鸟
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 2010
长沙 : 湖南人民出版社, 2010
 
 
Quan qiu zui wei xian de ren wu : Zhuli'an Asangqi : Weiji jie mi chuang ban ren Asangqi, gai xie quan qiu ren min dui gong quan li de xin nian = WikiLeaks Julian Assange /...
全球最危險的人物 : 朱利安・阿桑奇 : 維基解密創辦人阿桑奇, 改寫全球人民對公權力的信念 = WikiLeaks Julian Assange / 東鳥著
by Dong, Niao
東鳥
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2013
台北市 : 上奇時代, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jie mi bu rao ren : Weiji jie mi chuang ban ren Zhuli'an Asangqi / Dong Niao zhu
揭密不饒人 : 維基解密創辦人 朱利安・阿桑奇 / 東鳥 著
by Dong, Niao
東鳥
Taibei Shi : Shen shi shu wei ke ji gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 深石數位科技股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.