National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 75 Results for author:"Dong, Qian"
Sort by:
 
 
by Wang, Dong Qian
Melbourne : Dept. of Statistics and Operations Research, RMIT University, 1999
 
 
Gong Zhilu nian pu / Dong Qian zhuan
龔芝麓年譜 / 董遷撰
by Dong, Qian
董遷
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
台北 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Fu mo wo, lai zi yi xiang de shou : cong Baxi dao Aozhou de qing ai gu shi / Dong Qian
抚摸我, 来自异乡的手 : 从巴西到澳洲的情爱故事 / 董茜
by Dong, Qian
董茜
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1999
北京 : 中国社会出版社, 1999
 
 
Mei you ren min de shi jie : wei kun Qinyuan tong xun / Dong Qian
没有人民的世界 : 围困沁源通訊 / 董谦
by Dong, Qian
董谦
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
[Peking] : 人民出版社新華書店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Tang Taizong yu Wu Zetian / Dong Qianli zhu
唐太宗与武则天 / 董千里著
by Dong, Qianli
董千里
Hong Kong : Hua han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
Hong Kong : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
 
Dong Xiaowan / Dong Qianli
董小宛 / 董千里
by Dong, Qianli
董千里
Beijing : Zhongguo you yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国友谊出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Roufu di ji / Dong Qianli zhu
柔福帝姬 / 董千里著
by Dong, Qianli
[Peking] : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Yu lü jin dai zhen / Dong Qianli
玉缕金帯枕 / 董千里
by Dong, Qianli
董千里
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Dong Xiaowan / Dong Qianli zhu
董小宛 / 董千里著
by Dong, Qianli
董千里
Shanghai : Gu jin chu ban she, [n. d.]
上海: 古今出版社, [n. d.]
 
 
Make boluo / Dong Qianli
马可・波罗 / 董千里
by Dong, Qianli
董千里
[Beijing] : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[北京] : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Tu shuo jin dai Zhongguo / zong zhu bian Li Xin, Dong Qian ; zhu bian Liu Guisheng ... [et al.] ; zhi xing zhu bian Zhu Xinmin, Zhang Xiaodi
圖說近代中國 / 总主编李新, 董谦 ; 主编刘桂生 ... [et al.] ; 执行主编朱新民, 张小弟
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店首都发行所发行 1991
 
 
Dong Qichang hang shu ce / [Dong Qichang]
董其昌行書冊 / [董其昌]
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Taibei shi : Fu xing shu fa guan, [197-?]
台北市 : 復興書法館, [197-?]
 
 
Dong Qichang Pangu xu / [Dong Qichang]
董其昌盤谷序 / [董其昌]
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Taibei shi : Fu xing shu fa guan, [197-?]
台北市 : 復興書法館, [197-?]
 
 
Shen miao liu zhong zou shu hui yao [41 juan, Dong Qichang ji, Gu Tinglong, Xue Yingbo bian
神廟留中奏疏彙要 [41卷, 董其昌輯, 顧廷龍, 薛瀛伯編
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Beiping] Yan jing da xue tu shu guan, Minguo 26 [1937]
北平] 燕京大學圖書館, 民國26 [1937]
 
 
Lian huan hua wen xue gai lun / Dong Qingdong
连環畫文学概論 / 董青冬
by Dong, Qingdong
董青冬
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
by Dong, Qizhong
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
 
 
Yun xuan qing bi lu : [3 juan] / Dong Qichang zhu. Ni gu lu : [4 juan] / Chen Jiru zhu
筠軒清閟錄 : [3卷] / 董其昌著. 妮古錄 : [4卷] / 陳繼儒著
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Dong Qichang yue fu / [Dong Qichang]
董其昌月賦 / [董其昌]
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Taibei shi : Fu xing shu fa guan, [197-?]
台北市 : 復興書法館, [197-?]
 
 
Zhongguo shu fa quan ji. 54, Ming dai bian. Dong Qichang juan / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Hong Dun
中國書法全集. 54, 明代編. 董其昌卷 / 主編劉正成 ; 本卷主編黄惇
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Beijing : Rong bao zhai : Zong jing xiao Xin hua shu dian shou du fa xing suo, 1992
北京 : 榮寳齋 : 總經銷新華書店首都發行所, 1992
 
 
Chang yong Ying yu tong yi ci shou ci = Handbook of English synonyms / Dong Quanping bian [xie]
常用英语同义语手册 = Handbook of English synonyms / 董全平编译
by Dong, Quanping
董全平
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.