National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"Dong, Rui"
Sort by:
 
 
Xianggang yi jiao / Dong Rui
香港一角/ 东瑞
by Dong, Rui
Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
广州市: 花城出版社: 广东省新華書店发行, 1982
 
 
Lu Xun "gu shi xin bian" qian xi / Dong Rui zhu
魯迅《故事新編》淺析 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Zhong liu chu ban she you xian gong si, 1979
香港 : 中流出版社有限公司, 1979
 
 
Tian tang yu meng / Dong Rui zhu
天堂與夢 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1977
香港 : 中流出版社, 1977
 
 
Mayisha he pan de shao nü / Dong Rui zhu
馬依莎河畔的少女/ 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Da guang chu ban she, 1976
香港: 大光出版社, 1976
 
 
Ye ye huan ge / Dong Rui zhu
夜夜欢歌 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she, 1989
广州 : 广东旅游出版社, 1989
 
 
Ye lai feng yu sheng / Dong Rui
夜来风雨声 / 东瑞
by Dong, Rui
东瑞
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店经销, 1987
 
 
Zhou mo liang ye / Dong Rui zhu
周末良夜 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1977
香港 : 中流出版社, 1977
 
 
Chu yang qian hou / Dong Rui zhu
出洋前後 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Hong Kong : Nan Yue chu ban she, [1979?]
Hong Kong : 南粤出版社, [1979?]
 
 
Lü qing / Dong Rui
旅情 / 东瑞
by Dong, Rui
东瑞
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南文艺出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Ai de lü cheng / Dong Rui
愛的旅程 / 東瑞
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Shan bian she : fa xing suo Shan bian gong si, 1984
香港 : 山邊社 : 發行所山邊公司, 1984
 
 
Yinni wan li you / Dong Rui, Qiu Hong bian zhu
印尼萬里遊 / 東瑞, 丘虹編著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Ming tian chu ban she, 1989
香港 : 明天出版社, 1989
 
 
Bai ling li ren / Dong Rui
白领丽人 / 东瑞
by Dong, Rui
东瑞
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1987
北京 : 中国文联出版公司, 1987
 
 
Kan na deng huo can lan / Dong Rui zhu
看那燈火燦爛 / 東瑞著
by Dong, Rui
東瑞
Xianggang : Jin ling chu ban she : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1985
香港 : 金陵出版社 : 發行藝美圖書公司, 1985
 
 
Cong shi pin ling shou dao kua dao chao shi : Yinni "Ying xiong ji gou" chuang li ren hui yi lu / Yu Lingjiao zi liao ti gong ; Huang Dongtao zhuan shu
從食品零售到跨島超市 : 印尼「英雄機構」創立人回憶錄 / 余玲嬌資料提供 ; 黃東濤撰述
by Dong, Rui
東瑞
[Xianggang] : Huo yi chu ban shi ye you xian gong si, 2002
[香港] : 獲益出版事業有限公司, 2002
 
 
Xiang guo, shi cheng, ye dao / Dong Rui zhu
象国・狮城・椰岛 / 东瑞著
by Dong, Rui
东瑞
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.