National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Duan, Yucai, 1735-1815"
Sort by:
 
 
Duan shi Shuo wen jie zi zhu : fu ke si zhong / [Xu Shen zhuan ; Duan Yucai zhu]
段氏說文解字注 : 附刻四種 / [許慎撰 ; 段玉裁注]
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
Shanghai : Sao ye shang fang, Minguo 15 [1926]
上海 : 掃葉山房, 民國15 [1926]
 
 
Shuo wen jie zi zhu / Xu Shen zhuan ; Duan Yucai zhu
說文解字注 / 許慎撰 ; 段玉裁注
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Dai Dongyuan (Zhen) xian sheng nian pu, Duan Yucai bian
戴東原(震)先生年譜, 段玉裁編
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Liu shu yin yun biao / Duan Yucai zhuan. Shuo wen bu mu fen yu / Chen Huan zhuan. Shuo wen Duan zhu zhuan yao / Ma Shouling zhuan
六書音均表/ 段玉裁撰. 說文部目分韻/ 陳奐撰. 說文段注撰要/ 馬壽齡撰
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
Taibei shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市: 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Shuo wen jie zi zhu : Liu shu yin jun biao fu / [Xu Shen zhuan ; Duan Yucai zhu]
说文解字注 : 六書音均表附 / [許愼撰 ; 段玉裁注]
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
Shanghai : Guo xue zheng li she, Minguo 25 [1936]
上海 : 國學整理社, 民國 25 [1936]
 
 
Shuo wen jie zi zhu : liu shu yin jun biao fu / [Duan Yucai zhu]
說文解字注 : 六書音均表附 / [段玉裁著]
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[China] : Jing yun lou cang ban, [1808?]
[China] : 經韵樓藏板, [1808?]
 
 
Shuo wen jie zi zhu
說文解字注
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
Taibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 44 [1955]
台北 : 藝文印書舘, 民國44 [1955]
 
 
Shuo wen jie zi zhu / annotated by Duan Yucai
說文解字注 / annotated by 段玉裁
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Taipei, Formosa] : Shi jie shu ju, [1962]
[Taipei, Formosa] : 世界書局, [1962]
 
 
Dai Dongyuan xian sheng nian pu / [Duan Yucai bian ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
戴東原先生年譜 / 段玉裁編 ; 存萃學社編集 ; 周康燮主編]
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Xianggang : Chong wen shu dian, 1971]
[香港 : 崇文書店, 1971]
 
 
Duan shi Shuo wen jie zi zhu : xin zeng bu shou jian zi suo yin / [Xu Shen zhuan] ; Duan Yucai yuan zhu
段氏說文解字注 : 新增部首檢字索引 / [許愼撰] ; 段玉裁原注
Uniform title: Shuo wen jie zi zhu
說文解字注
by Xu, Shen, -120?
許愼, -120?
Taibei : Bai ling chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 百齡出版社, 民國59 [1970]
 
 
Zong fa lun / Wan Sida zhu. Ming shi shi er lun / Duan Yucai zhu
宗法論 / 萬斯大著. 明史十二論 / 段玉裁著
by Wan, Sida, 1633-1683
萬斯大, 1633-1683
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Shuo wen Duan zhu ding bu /[Wang Shaolan xue]
說文段注訂補 : 十四卷 / 王紹蘭學
by Wang, Shaolan, 1760-1835
王紹蘭
[Peking] : Wen wu chu ban she, [1982?]
[Peking] : 文物出版社, [1982?]
 
 
Duan Wang xue wu zhong / Liu Pansui ji jiao
段王學五種 / 劉盼遂輯校
by Liu, Pansui, 1899-
劉盼遂, 1899-
Taibei : Yi wen yin shu guan, [1970]
臺北 : 藝文印書館, [1970]
 
 
Shuo wen jie zi Duan zhu zhi yi / [Shen Qiuxiong zhu]
說文解字段注質疑 / [沈秋雄著]
by Shen, Qiuxiong
沈秋雄
[Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 62 i.e. 1973]
[台北 : 文史哲出版社, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Duan Wang xue wu zhong / Liu Pansui ji jiao
段王學五種 / 劉盼遂輯校
by Liu, Pansui, 1899-
劉盼遂, 1899-
Beiping : Lai xun ge, Minguo 25 [1936]
北平 : 來薰閣, 民國 25 [1936]
 
 
Dai Zhen ji / [Tang Zhijun jiao dian]
戴震集 / [湯志鈞校點]
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Dai, Zhen, 1724-1777
戴震, 1724-1777
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.